مقالات خوش آمدید به این وبلاگ از شما میخواهم وقتی مطالب رو می بینید نظری هم بدهید http://iransasy.mihanblog.com 2018-04-21T09:35:11+01:00 text/html 2011-11-21T14:34:01+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی ویژگی های حضرت علی بن ابیطالب(ع) http://iransasy.mihanblog.com/post/64 <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#330099>ویژگی‌های حضرت علی بن ابیطالب(ع)</FONT> </FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>خصوصیتهای عقل نظری و عقل عملی امیرالمؤمنین (ع) فراوان است که تیمنا به ذکر نمونه هایی تبرک می جوییم:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>1 - حضرت علی (ع) اول کسی بود که در فضای جاهلیت به حقانیت اسلام پی برد و اولین شخصی بود که شهامت کسر اصنام جاهلی را داشته و به رسول اکرم (ص) ایمان آورد و این تنها یک سبق زمانی نبود بلکه سبق های وافری را به همراه داشت، و خود آن حضرت درباره اول مؤمن بودن خود چنین فرمود: «انا اول من صدقه » (14) ; «انا اول من آمن به » (15) ; «انی اول من اناب و سمع و اجاب، لم یسبقنی الا رسول الله (ص)». (16) من اول کسی هستم که او را تصدیق کرده و به او ایمان آورده ام، من اول کسی هستم که به رسول خدا رجوع کرده و سخنش را شنید و دعوت او را اجابت کرده است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>2 - امیرالمؤمنین (ع) در بین امت اسلامی اول مسلمانی است که معارف الهی و عقاید حقه را تبیین و تعلیل کرد و از آن دفاع و حمایت نمود; لذا رسول اکرم به عنوان معلم اولی و علی بن ابیطالب (ع) به عنوان معلم ثانی نزد محققان علوم الهی، معروفند و هیچ فرد دیگری توان تحریر مسائل عمیق توحید و سایر اسماء و اوصاف خداوند را نداشت.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ابن ابی الحدید در شرح خطبه 84 نهج البلاغه می گوید:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بدان که توحید و عدل و مباحث شریف الهی فقط از کلام این مرد (علی بن ابیطالب علیه السلام) شناخته شد و سخن دیگران چیزی از معارف مزبور را در بر نداشت و آنان چیزی از مباحث الهی را تصور نمی کردند و اگر آن را ادراک می کردند، حتما بازگو می نمودند، و هذه الفضیلة عندی اعظم فضائله علیه السلام. (17)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>وی در شرح خطبه 86 راجع به نوآوری و ابتکار حضرت علی (ع) چنین می گوید:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>«اول من خاض فیه من العرب علی علیه السلام; اول کسی که در میان اعراب به حقایق حکمت و معارف الهی نائل آمد، علی (ع) بوده است.» (18)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آنگاه می نویسد:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از این جهت است که همه متکلمان (اعم از اشاعره و معتزله و امامیه و زیدیه و کیسانیه و...) به حضرت علی (ع) انتماء و انتساب داشته و فقط او را به عنوان استاد کلام و رئیس متکلمان، پذیرفته اند. (19)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>با توجه به این مطلب شایسته است به بیان بهترین معروف در مکتب آن حضرت یعنی اصول پنجگانه اعتقادی در کلام نورانی آن حضرت و سنت و سیرت وی بازگو شود.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>الف - حضرت علی (ع) درباره توحید و مبداشناسی از مقطع قطع علم حصولی به مشرب یقین شهودی، هجرت وسطی داشت و از مرحله «کان » به مقام برین و منیع «ان » واصل شد و خداوند را نه با اندیشه بلکه با شهود و نه در حد «کان و گویا»، بلکه در حد تحقیق و تکمیل به مقدار وسع مخلوق درباره معرفت خالق شناخت و چنین فرمود: «افاعبد ما لا اری; شگفتا: آیا می پرستم خدایی را که نمی بینم » (20) یعنی خداوند را یقینا با شهود دل می یابم و او را که مشهود جان من است می پرستم.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ب - حضرت علی (ع) درباره معادو قیام قیامت، که حداکثر ادراک و باور دیگران درباره آن از معرفت حصولی و ایمان به غیب نمی گذرد، علم شهودی و ایمان به شهادت دارد; لذا از آن جناب چنین ماثور است:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>«لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا; اگر پرده معاد کنار رود و قیامت قائم گردد، چیزی بر یقین من افزوده نمی شود»، یعنی هم اکنون اسرار آینده بدون پرده برای من مشهود است، پس ایمان آن حضرت (ع) به قیامت، از سنخ باور به شهادت است، نه از قبیل ایمان به غیب; زیرا برای وی چیزی غایب نیست.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ج - سخن نغز حضرت امیرالمؤمنین (ع) پیرامون وحی و نبوت این است که رسول اکرم (ص) به من فرمود: «انک تسمع ما اسمع و تری ما اری الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر; تمام آنچه را من می شنوم تو می شنوی، و تمام آنچه را من می بینم تو می بینی، تنها تمایز من و تو این است که من پیامبرم و تو نیستی و تو وزیری و بر مسیر خیر و طریق سعادت قرار داری.» (21)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بنابراین، ایمان حضرت علی (ع) به نبوت و رسالت رسول اکرم (ص) از سنخ ایمان به شهادت است، نه از صنف ایمان به غیب; زیرا رموز وحی و اسرار رسالت بی پرده برای آن حضرت مشهور و برای وی مشهود بود، نه در پرده تا برای او مستور و از او مهجور و غایب باشد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>تاکنون معلوم شد که اصول سه گانه دین یعنی توحید و معاد و نبوت برای حضرت علی (ع) مشهود بود نه غایب، و ایمان آن حضرت به اصول مزبور از سنخ ایمان به شهادت بود نه باور به غیب.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>د - عدل الهی، که بر اساس حسن و قبح عقلی از اوصاف فعلی پروردگار و مورد پذیرش و پرورش مذهب امامیه است، نه تنها در کلام علوی (ع) متبلور است بلکه در تمام هستی حضرت علی (ع) متجلی است و آن حضرت، آیت کبرای عدل خداست; به طوری که می توان امیرالمؤمنین (ع) را عدل متمثل دانست و بارزترین صبغه عدل علوی، برائت وی از هوی و نزاهت او از هوس است که اولین عنصر محوری عدالت محسوب می شود چنانکه آن حضرت (ع) فرمود: «قد الزم نفسه العدل، فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه; پرهیزکار، عدل را بر خود لازم کرد، پس اولین مرحله عدالت فرد متقی دور کردن هوی از محدوده هستی خویش است » (22) و چون آن حضرت، قدوه متقیان است، عدل را به عنوان فصل مقوم هویت خویش قرار داد، به طوری که عدالت برای آن حضرت (ع) از حد ملکه نفسانی بودن گذشت و به مرحله برین فصل مقوم شدن رسید، چنان که مقصود از عدل علوی، همان رتبه والای عصمت است نه عدل مصطلح، همان طوری که منظور از عدل الهی همان مرحله قاصیه عصمت است نه عدل اصطلاحی.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>با این تحلیل، معلوم می شود که ایمان امیرالمؤمنین (ع) به عدل خدا از سنخ ایمان به شهادت است نه از قبیل باور به غیب; زیرا عدل الهی مشهود علی (ع) است نه مستور و غایب.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ه - امامت، که اصل پنجم به شمار می آید و گذشته از رهبری ملکوتی و هدایت باطنی نفوس و اخلاق و اعمال بشر، زعامت ملکی و سیاست جامعه انسانی را در تمام ابعاد زندگی به عهده دارد، با وجود علی (ع) تحقق یافت و در سنت و سیرت و سریرت آن حضرت (ع) متجلی شد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>امیرالمؤمنین (ع) نه تنها حقیقت امامت را با علم شهودی شناخت بلکه به آن نایل آمد و در وجود عینی غیر از شهود علمی، متن امامت را یافت، لذا با نبوت از این جهت فرق دارد; زیرا نبوت فقط مشهود آن حضرت (ع) بود چنان که فرمود: «اری نور الوحی و اشم ریح النبوة » (23) ولی امامت، گذشته از آنکه مشهود وی بود، مورد وجدان و یافت عینی او نیز قرار گرفت; لذا ایمان وی به اصل پنجم، از بارزترین مصداق ایمان به شهادت است نه ایمان به غیب، پس آنچه در این معارف و مآثر نسبت به دیگران غیب است برای آن حضرت (ع) از سنخ شهادت خواهد بود.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>3 - حضرت علی (ع) در پرتو تاله، هر چه صبغه غیر خدایی داشت و از دنیا محسوب می شد آن را طلاق بائن داد که مجالی برای رجوع مجدد نخواهد بود و زرق و برق زر و سیم برای آن حضرت جاذبه ای نداشت; لذا طبق نقل ابن ابی الحدید، هر هفته، بعد از توزیع عادلانه اموال ملی، بیت المال را جاروب می کرد و بعد از رفت و روب، دو رکعت نماز در آن می خواند و می فرمود: تا شاهدم در قیامت باشد! (24)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>4 - حضرت امیرالمؤمنین (ع) نوآوری مهمتری داشت که نسبت به تعلیمهای حصولی و فکری او رجحان کامل داشت و آن گشودن باب عرفان ناب و تعلیم شهودی و رهبری ملکوتی بود که در صحایف صاحبدلان شاهد، مسطور است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>5 - حضرت علی (ع) شهامت جهاد اکبر را با شجاعت جهاد اصغر به هم آمیخت و سلحشوری پیکارهای مصاف اسلام و کفر را به خود اختصاص داد و در دوران نوجوانی سران و صنادید عرب را به خاک افکند و شاخ شاخمداران قبایل را درهم شکست چنانکه خودش در این باره فرمود: «انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعة و مضر... ; من در نوجوانی بزرگان عرب را به خاک افکندم و سرکردگان ربیعه و مضر را هلاک ساختم.» (25)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آگاهی آن حضرت (ع) به حق بودن خود و اطلاع وی به باطل بودن مخالفان از یک سو و اعتماد آن حضرت (ع) به وعده تخلف ناپذیر خداوند از سوی دیگر، زمینه ای شد تا آن حضرت نامه ای به اهل مصر بنگارد و در آن مرقوم فرماید: اگر دشمنانم روی زمین را پر کنند و من تنها باشم با همه آنها مبارزه خواهم کرد و هراسی نخواهم داشت: «انی والله لو لقیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها، ما بالیت و لا استوحشت و انی من ضلالهم الذی هم فیه والهدی الذی انا علیه لعلی بصیرة من نفسی و یقین من ربی; به خدا اگر تنها آن ها را می دیدم و آنان زمین را پر می کردند، نه باک داشتم و نه می هراسیدم که من بر گمراهی آنان و رستگاری خود نیک آگاهم و با یقین از جانب پروردگارم همراه می باشم.» (26)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>مساله مرگ، که برای بسیاری از انسانهای عادی رعب آور است برای آن حضرت کاملا حل شده بود و صبغه لقای الهی به خود گرفته بود لذا امیرالمؤمنین (ع) آن را گوارا می دانست و درباره آن چنین می فرمود: «والله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه... ; به خدا سوگند پسر ابوطالب از مرگ مانوس تر است بیش از آنچه کودک پستان مادر را خواهان است.» (27) «فوالله ما ابالی، ادخلت الی الموت، او خرج الموت الی... ; به خدا پروا ندارم که من به سرای مرگ درآیم یا مرگ به سر وقت من آید.» (28)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>سابقه آن حضرت (ع) در نبرد و پیشگامی وی در ممارست نظامی برای همگان مسلم بود، لذا در این باره چنین فرموده است: «هل احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فیها مقاما منی، لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین و ها انا ذاقد ذرفت علی الستین... ; یعنی کدام یک از آنان پیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر از من نبرد دلیران را آزموده؟ هنوز بیست سال نداشتم که پا در معرکه گذاشتم و اکنون سالیان عمرم از شصت فزون است.» (29)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>6 - سیاست صغرای علوی در کنار سیاست کبرای آن حضرت (ع) باعث اختصاص جمع رهبری ملکی و ملکوتی به وی شد; زیرا امیرالمؤمنین (ع) گذشته از تهذیب نفوس سالکان صالح، و صرف نظر از تزکیه ارواح مشتاقان مفتاق، رهبری امت اسلامی را به بهترین شیوه علمی و عملی دارا بود، خطر زورمداران و تهاجم ابرقدرتها را گوشزد می کرد و فتنه دو امپراطوری بزرگ معاصر خود را هشدار می داد و جامعه اسلامی را از سلطه آنها آگاه می کرد و کیفیت رهایی از یوغ ذلت استعمار و رسیدن به نور استقلال و آزادی را راهنمایی می فرمود و در این باره چنین گفت: «فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل، فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال، تاملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسرة والقیاصرة، اربابا لهم... ; پس از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسرائیل پند گیرید که حالت ها سخت متناسب است با هم و چه نزدیک است مثالها به هم بیش و کم، در کار آنان بیندیشید و روزگاری که پراکنده بودند و از هم جدا کسری ها و قیصرها بر آن پادشاه بودند.» (30)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بررسی دقیق انقلاب اسلامی ایران به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی و طرد نظام سلطه دو ابرقدرت شرق و غرب به خوبی نشان می دهد، آنچه امام راحل (ره) و ملت بزرگوار ایران انجام داده و همچنان به رهبری مقام معظم زعامت، ادامه می دهند، اقتدا به امام ملک و ملکوت، حضرت امیرالمؤمنین (ع) خواهد بود.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#330099>هدف غدیر خم و چگونگی بهره وری از آن</FONT> </FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>هدف از تعیین حضرت علی بن ابیطالب (ع) از طرف خداوند، برای جانشینی رسول اکرم (ص) و امامت امت، همان هدف اصیل بعثت پیامبر (ص) است، یعنی تعلیم کتاب و حکمت از یک سو، تزکیه نفوس و تهذیب ارواح از سوی دیگر و قیام مردم به قسط و عدل از سوی مردم و بالاخره خروج جامعه انسانی از تاریکی جهل علمی و تیرگی جهالت عملی، و ورود آن به فضای روشن دانش و صحنه منور بینش خواهد بود، چنین آرمانی فقط در پرتو قرآن و عترت از یک سو و رهبری فقیه آگاه و سیاستمدار صالح و مدیر و مدبر از سوی دیگر و وحدت تزلزل ناپذیر و ائتلاف اختلاف ناپذیر امت، محقق خواهد شد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>حضرت علی بن ابیطالب (ع) هدف امامت را، تنظیم و سامان بخشیدن امور ملت معرفی کرد: «والامامة نظاما للامة و الطاعة تعظیما للامامة; خداوند امامت را قرار داد تا نظامت امت پایدار باشد و طاعت را قرار داد تا امام را در دیده ها بزرگ نماید.» (31)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>امیرالمؤمنین (ع) عامل اختلاف و سبب تشتت و پراکندگی را خبث سریره و زشتی باطن دانست و در این باره چنین فرمود: «و انما اخوان علی دین الله، ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر; همانا شما برادران دینی یکدیگرید، چیزی شما را از هم جدا نکرده جز درون پلید و نهاد بد که به آن به سر می برید.» (32)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>حضرت علی (ع) گاهی با زبان تحبیب و تطمیع، جامعه اسلامی را به اتحاد و هم آوایی فرا می خواند و زمانی با لسان تحدید وتهدید، امت اسلامی را از اختلاف برحذر می دارد، گاهی خیر جامعه را در ظل وحدت معرفی می نماید و زمانی خطر آن را در اثر شکاف و خلاف، اعلام می داردو می فرماید:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>«والزموا السواد الاعظم فان ید الله مع الجماعة، و ایاکم والفرقة فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب; یعنی با اکثریت همداستان شوید که دست خدا همراه جماعت است و از تفرقه بپرهیزید که موجب آفت است آن که از جمع مسلمانان به یک سو شود بهره شیطان است چنان که گوسفند چون از گله دور ماند نصیب گرگ بیابان است.» (33)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چون دست غیبی پروردگار منزه از دست، با متحدان است، لذا باید سواد اعظم و امت منسجم و هماهنگ اسلامی را حفظ نمود، و چون گوسفند وامانده از رمه، از حفاظت چوپان محروم است و طعمه گرگ قرار می گیرد، لازم است از صفوف به هم فشرده مسلمین فاصله نگرفت تا از آسیب وسوسه شیطان در امان بود. هیچ فرد خردمند یا گروه متفکر، از خیر، منصرف نمی شود و به شر، رو نمی آورد مگر آنکه در تشخیص خیر و شر، دچار اشتباه شده باشد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>حضرت علی بن ابیطالب (ع) برای هدایت به معیار خیر و شر، اتحاد و همدلی را مدار خیر، دانسته، اختلاف و کینه ورزی را محور شر معرفی نمود و در این باره چنین فرمود: «ایاکم والتلون فی دین الله، فان جماعة فیما تکرهون من الحق، خیر من فرقة فیما تحبون من الباطل، و ان الله سبحانه لم یعط احدا بفرقة خیرا ممن مضی و لا ممن بقی; در دین خدا از گونه گون و ناپایدار ماندن بپرهیزید که همراه جماعت بودن در حقی که آن را خوشی نمی انگارند بهتر است لذا پراکنده شدن به خاطر باطلی که آن را دوست می دارید و همانا خداوند سبحان خیری نبخشد به کسی که جدایی گزیند از مردمان نه از گذشتگان و نه از باقی ماندگان » (34)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>از این سخن بلند نه تنها سودمندی اتحاد و زیانباری اختلاف، استفاده می شود، بلکه استمرار سنت الهی در گذشته و حال و آینده نیز معلوم خواهد شد; زیرا اساس فیض الهی بر وحدت و جماعت پی ریزی شده و هیچ گونه خیری در تفرقه و کثرت گرایی نامعقول نخواهد بود.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>البته آگاهی به چنین سنت تحول و تبدل ناپذیر، یا از روی علم غیب است که ویژه اولیای خداست یا از راه تحلیل عقلی رخدادهای تاریخی و استمداد از شواهد عقلی و نقلی است که تا حدودی بهره محققان فن تاریخ و نصیب تحلیل گران سنن الهی است و حضرت علی (ع) درباره سنت شناسی تحلیلی چنین می فرماید:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>«... من تبینت له الحکمة عرف العبرة و من عرف العبرة فکانما کان فی الاولین; یعنی آن را که حکمت آشکار گشت، عبرت آموخت و آن که عبرت آموخت چنان است که با پیشینیان زندگی را درنوردید.» (35)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>انسان هوشمند حکیم، از رخدادهای فرعی تاریخ می گذرد و عبور می کند تا به سنت اصلی زوال ناپذیر آن بار یابد که همین عبور از فرع به اصل، عبرت خواهد بود و تحلیل گر عقلی با گذشت از چنین معبری است که گویا با نیاکان جامعه کنونی بوده است و آن حضرت (ع) درباره خودش چنین می فرماید: من گرچه در درازای تاریخ نبودم و با تبارها و دوره های پیشین به سر نبردم، اما با بررسی آثار آنان به منزله یکی از آنها شمرده شدم: «بل کانی بما انتهی الی من امورهم قد عمرت مع اولهم الی آخرهم... ; با آگاهی ای که از کارهای گذشتگان بدست آورده ام، گویی چنان است که با نخستین تا پسینیان بسر برده ام.» (36)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>چون امیرالمؤمنین (ع) جامع هر دو علم یاد شده بود; یعنی هم از راه غیب از سنت الهی آگاه بود و هم از راه تحلیل عمیق عقلی، به سنت تحول ناپذیر خداوند باخبر بود، لذا خطر اختلاف را به عنوان اصلی کلی گوشزد کرد تا هیچ کس در هیچ مقطع تاریخ، هوس اختلاف در سر نپروراند; زیرا هرگز خداوند، جامعه پراکنده و امت متخاصم با یکدیگر را خیر نمی دهد.ریشه قرآنی سخن حضرت علی بن ابیطالب (ع) گذشته از آیه 103 سوره آل عمران که دعوت همگان به اعتصام به حبل الله در آن مطرح شده است و گذشته از آیه 47 سوره حجر که بهشتیان را منزه از کینه و دشمنی نسبت به یکدیگر می داند، در آیه 14 سوره حشر است که خداوند در این باره چنین می فرماید: «... تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی ذلک بانهم قوم لایعقلون » عصاره این آیه کریمه این است که افرادی که دارای مبدا مشترک و هدف مشترک و دین مشترکند اگر دلهای اینان در اثر اغراض و غرایز، پراکنده باشد، خردمند نیستند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اکنون که شمه ای از مناقب بی شمار حضرت علی (ع) بازگو شد، معلوم می شود آنچه را که مرحوم سید حیدر آملی از امام صادق (ع) نقل نمود به چه جهت است: «ولایتی لامیرالمؤمنین علیه السلام خیر من ولادتی منه; ولایت من برای امیرالمؤمنین از ولادت من از او بهتر است.» (37) و چون انسان کامل مظهر تام بسیط الحقیقه است، لذا همه چیز را به عنایت خداوند دارد، چنانکه سید علی همدانی از عرفای قرن هشتم گفته است:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پرسید عزیزی که علی اهل کجایی</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفتم به ولایات علی از همدانم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نه زان همدانم که ندانند علی را</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بل زان همدانم که علی را همه دانم</FONT></P> text/html 2011-11-21T14:24:46+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی داستان هایی از بهلول http://iransasy.mihanblog.com/post/63 <H4> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 359px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 260px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.aftabir.com/news/2011/jul/19/images/8ac8654974a8d507633dbd47ab66c412.jpg" width=300 height=226></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <HR> آورده اند که خلیفه هارون الرشید در یکی از اعیاد رسمی با زبیده زن خود نشسته و مشغول بازی شطرنج<BR></H3></FONT> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بودند . بهلول بر آنها وارد شد او هم نشست و به تماشای آنها مشغول شد . در آن حال صیادی زمین ادب<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>را بوسه داد و ماهی بسیار فربه قشنگی را جهت خلیفه آورده بود .<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>هارون در آن روز سر خوش بود امر نمود تا چهار هزار درهم به صیاد انعام بدهند . زبیده به عمل هارون<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>اعتراض نمود و گفت : این مبلغ برای صیادی زیاد است به جهت اینکه تو باید هر روز به افراد لشگری و<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>کشوری انعام بدهی و چنانکه تو به آنها از این مبلغ کمتر بدهی خواهند گفت که ما به قدر صیادی هم<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نبودیم و اگر زیاد بدهی خزینه تو به اندك مدتی تهی خواهد شد .<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>هارون سخن زبیده را پسندیده و گفت الحال چه کنم ؟ گفت صیاد را صدا کن و از او سوال نما این<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ماهی نر است یا ماده ؟ اگر گفت نر است بگو پسند مانیست و اگر گفت ماده است باز هم بگو پس ند ما<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>نیست و او مجبور می شود ماهی را پس ببرد و انعام را بگذارد .<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بهلول به هارون گفت : فریب زن نخور مزاحم صیاد نشو ولی هارون قبول ننمود . صیاد را صدا زد و به او<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : ماهی نر است یا ماده ؟<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>صیاد باز زمین ادب بوسید و عرض نمود این ماهی نه نر است نه ماده بلکه خنثی است .<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>هارون از این جواب صیاد خوشش آمد و امر نمود تا چهار هزار درهم دیگر هم انعام به او بدهند . صیاد<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پولها را گرفته ، در بندی ریخت و موقعی که از پله های قصر پایین می رفت یک درهم از پولها به زمین<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>افتاد . صیاد خم شد و پول را برداشت . زبیده به هارون گفت :<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>این مرد چه اندازه پست همت است که از یک درهم هم نمی گذرد . هارون هم از پست فطرتی صیاد<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>بدش آمد و او را صدازد و باز بهلول گفت مزاحم او نشوید . هارون قبول ننمود و صیاد را صدا زد و<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : چقدر پست فطرتی که حاضر نیستی حتی یک درهم از این پولها قسمت غلامان من شود .<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>صیاد باز زمین ادب بوسه زد و عرض کرد : من پست فطرت نیستم . بلکه نمک شناسم و از این جهت<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>پول را برداشتم که دیدم یک طرف این پول آیات قرآن و سمت دیگر آن اسم خلیفه است و چنانچه<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>روی زمین بماند شاید پا به آن نهند و از ادب دور است .<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>خلیفه باز از سخن صیاد خوشش آمد و امر نمود چهار هزار درهم دیگر هم به صیاد انعام دادند و هارون<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گفت : من از تو دیوانه ترم به جهت اینکه سه دفعه مرا مانع شدی من حرف تو را قبول ننمودم و حرف<BR></FONT></H3> <H3><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>آن زن را به کار بستم و این همه متضرر شدم .<BR></FONT></H3></H4><BR> text/html 2011-11-21T14:13:00+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره ماشین های جدید http://iransasy.mihanblog.com/post/62 <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 308px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 217px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0FUUWI6yot3jaCHqcdwD3LE1akCz_IqJdrzg8b0_kp4iLZD2R25VAHZBw" width=251 height=201></P> <P> <HR> </P> <P>پژو 407جدید، تجربه لذت رانندگی...<BR></STRONG>407 به خاطر استیل زیبا، شکیل و اسپرت وخصوصاً بخاطر کارایی و انعطاف ‌پذیری در جاده‌ها و تاریخ طولانی و موفق پژوهای سری 4 که از سال 1934 با مدل 401 آغاز شده با تحسین زیادی روبرو شده است. <BR>این اتومبیل استیل خاصی را معرفی کردکه بر پایه عرف و حجم و کارایی طراحی شده است. پژو پایه طراحی 407را روی ارزیابی اتومبیل رانی مشتریان اصلی بنا نموده: تلفیق تکنولوژی درعین سادگی و همین‌طور رانندگی هیجان انگیز. <BR>یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های407، ظاهر گربه‌ای آن می‌باشد، حالت تهاجمی و شیب دار و مورب شیشه جلو، طراحی جسورانه قسمت عقب و تایرهای پهن آن شخصیت منحصر بفردی به آن می دهد. طراحی منحصربفرد قسمت جلوی ماشین، با ورودی هوا که کاملاً متناسب با کارایی فنی و طراحی بی‌نظیر آن می‌باشد، به 407تصویری دینامیک می‌بخشد. <BR>خصوصیات دینامیک که شامل انعطاف‌پذیری آن در جاده می‌باشد، نتیجه توسعه‌های فنی هستند که هم برای سواری و هم برای فرمان‌پذیرش مفید هستند. <BR>همچنین 407کوپه آخرین مدل ارائه شده از 407می‌باشد که به بازار عرضه شده است. <BR>با ظاهر زیبا و گیرا، این خودروی جدید به عنوان مدلی برای گرند tourer معاصر با توجه به انعطاف‌پذیری فوق العاده آن در جاده مناسب است. <BR>در ایران این تصمیم اتخاذ شده‌است که 407سالون با موتور بنزینی 2 لیتری در انواع گیربکس‌های اتوماتیک و دنده ای روانه بازار شود. <BR>در بحث برتری در کاربرد، به‌طور کلی این خودرو دارای امنیت بالا، رانندگی اکتیو و راحتی فوق العاده‌ای می‌باشند. پژو با توجه به خواسته‌های مشتریان، با بالا بردن موقعیت آن، تعداد درخواست‌ها را حتی بیشتر کرده است. <BR>تجهیزات جدید مثل حس‌گر فاصله جلو جهت سهولت رانندگی و کاربرد دینامیک آن شهرتی در دنیای اتومبیل فراهم آورده است. <BR>در سراسر دنیا این خودرو با موتورهای چهار و شش سیلندر تصویری از جدیدترین تکنولوژی موجود را نشان می‌دهد. به‌خصوص مدل‌های HDi دیزلی، که محبوب‌ترین موتور مشخص شده در سری 407می باشند. <BR><BR><B>ارتقای سبک بدنه خارجی </B><BR>در قسمت جلو دو مدل 407سالون و استیشن (sw) ورودی هوای متفاوتی وجود دارد، این ویژگی بسیار شیک و مهم نه‌تنها در زمینه زیبایی بلکه در زمینه فنی نیز بهبود داده شده و کارایی بیشتری دارد. <BR>قسمت‌های سیاه جانبی طراحی نویی را عرضه نموده که آمیزه‌ای از تناسب آن با خطوط باریک متقاطع است. یک جلو‌پنجره جدید که با ظرافت انحنا داده شده است، هوای ورودی نیز به همین طریق وارد می‌شود. این جلوپنجره از سه میله افقی که از جنس کروم و یک میله عمودی متقاطع، ساخته شده است. وضیعت متقاطع و شیب آن باعث شده که نور را جذب نماید و به جلو پنجره جلوه خاصی بدهد که بدون اینکه تاثیر سویی در عمل خنک کردن داشته باشد، سبب می شود قسمت‌های مکانیکی کمتر به نظر بیایند. <BR>برای حفاظت از خودرو در برابر ضربات و ایجاد رفاه بیشتر برای صاحبان 407، حس‌گر فاصله جلو نیز علاوه بر حس‌گر فاصله عقب به این خودرو افزوده شده، بنابراین سپر جلو به چهار سنسور ظریف که اطلاعات را برای سیستم جمع آوری می‌کنند مجهز شده . <BR>از مهم‌ترین و زیبا‌ترین قسمت‌های در، محافظ (زه) بدنه می‌باشد که همرنگ با بدنه است و با لایه کرومی زینت داده‌شده. <BR>قسمت عقب 407جدید از هویت اسپرت نوع کوپه گرفته شده که خصوصیات منحصر بفردی دارد. پنل پایین قسمت عقب طراحی کاملا جدیدی دارد و دارای سرپوش محافظ است و با مهره کرومی تزیین شده است. قسمت پایین آن با شبرنگ بسیار ماهرانه به پویایی خودرو کمک کرده در حالی که قسمت بالای این پنل جدید، پایه رکاب درب را که مورد بازبینی قرار گرفته شکل می‌دهد. شکل جدید پنل عقب ظاهر تنومند قسمت عقب 407را برجسته کرده و همچنین با جادادن چهار سنسور در درون سپر به صورت کاملاً هوشمندانه و هم‌سطح با آن از تداخل آن‌ها در ظاهر آن کاسته است. <BR>چراغ‌های عقب که کاملاً از نظر طراحی دگرگون شده‌اند این ابتکار را هم در روز و هم در شب نمایان می‌کنند. مشخصه ای که ظاهر آن را در طول روز کاملاً متفاوت کرده است رنگ قرمز یاقوتی و سفید بلوری چراغ دنده عقب و راهنما های آن می‌باشد. در شب وظیفه بازتاب نور، از چراغ به شبتاب های افقی دو طرف پلاک منتقل می‌شود. <BR>حجم جدید نور‌، بازتاب قرمز شفاف آن که با کروم احاطه شده و همچنین بخش خارجی چراغ که بزرگ‌تر به‌نظر می‌آید، به کیفیت ظاهری آن افزوده ، که این امر به خاطر کیفیت بالای تولید آن است. <BR><BR><B>ارتقا بخش داخلی خودرو...</B><BR>قسمت سرنشینان 407بسیار مجلل میباشد که فضای زیبایی را ایجادکرده، و دارای کیفیت بسیار بالایی نیز هست. <BR>در مدل هایی باگیربکس اتوماتیک تزئین کنسول میانی به رنگ سیاه براق بسیار چشمگیر می‌باشد‌، که شبیه به یک پیانوی با‌کیفیت می‌باشد. <BR>همچنین ایجاد ارتباط بصری بین پنل درها و داشبورد ‌همراه با حاشیه طرح چوب قرمزرنگ به زیبایی فضای اطراف سرنشینان کمک کرده است. <BR>مدل‌های کامفورت پک (Confort Pack)دارای دکوراسیون خاکستری تیره در کنسول میانی و تودوزی نقره‌ای‌رنگ بر قسمت بالای درها و پنل داشبورد می‌باشد. <BR>حتی کروم بیشتر... <BR>به همراه این تغییرات‌، دکمه‌های گردننده و کلیدهای چرخان سیستم تهویه، رادیو و CD player حاشیه های کرومی دارند. <BR>تودوزی‌های جدید <BR>برای راحتی بیشتر سرنشینان و کامل نمودن ویژگی‌ها و استیل مدل‌های مختلف صندلی‌ها با تودوزی پارچه‌ای از کیفیت بالا برخوردار می‌باشد. <BR><BR><B>احترام فراوان 407برای محیط زیست</B><BR>همان‌طور که پژو تا‌کنون خودروهایی سازگار با محیط‌زیست ارائه کرده است، 407نیز همچنان به خط‌مشی احترام به محیط زیست ادامه می‌دهد. <BR>از همان مراحل اولیه، بهترین سازش ممکن بین سوخت، دینامیک و خروجی برای 407ایجاد شده بود. کاهش وزن خودرو و همزمان یک راه‌حل منحصر‌بفرد پیشنهاد شد، عملکرد و حمایت. این تصمیم در مورد استفاده از آلیاژهای سبک برای قطعات حجیم متصل به هم گرفته شد. با انتخاب آلیاژ آلومینیوم، (این قطعات ریخته گری شده کم هزینه همان امکانات یا خصوصیات مکانیکی قطعات فرج شده متصل به هم را دارا می باشند) برای قطعاتی با اشکال پیچیده (مخصوصاً قطعاتی که بیشترین فعالیت رویشان انجام می‌شود)، مثل کاپوت اتومبیل و تعدادی از قطعات استیلی قوی دیگر این هدف نیز به سرانجام رسید. <BR>به علاوه شکل آیرودینامیک خودرو، فرمان اتومات هیدرولیک و تهویه هوا با کنترل کمپرسور خارجی به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند. <BR>برای مثال ،407مجهز به موتور 2 لیتر / 16 سوپاپ/ 103 کیلو وات (حدودا 140 اسب بخار) مصرف سوخت بالغ بر 1/8 لیتر در 100 کیلومتر می‌باشد و تولید گاز مونواکسید کربن آن با بکارگیری تکنولوژی ویژه موتور به 192 گرم در کیلومتر کاهش یافته است. این ویژگی در بخش M2 بسیار قابل توجه بوده و 407را در بهترین سطح قرار داده است. <BR>موتور 2 لیتر /16 سوپاپ / 103 کیلو وات / ایی.دابلیو 10 آ. بهینه‌سازی شده است. <BR>این یک توسعه موتور چهار سیلندر EW10J4 فعلی می باشد، با میل سوپاپ دوبل سربالا، 16 سوپاپ و ظرفیت بالغ بر 1997 سانتیمتر مکعب (قطر داخلی 85 میلیمتر و ضخامت 88 میلیمتر). <BR>بلوک سیلندر از جنس آلیاژ سبک فشرده می‌باشد و بوش‌های سیلندر چدنی هستند. میل‌لنگ اصلی در بلوک موتور به محفظه جداگانه‌ای از جنس آلیاژ سبک متصل می‌باشد که به استحکام مجموعه و کاهش لرزش کمک می‌کند. تنظیم زمان‌بندی سوپاپ به‌وسیله تسمه دنده‌ای که مستقیماً چرخ‌دنده‌ی هر‌یک از میل سوپاپ‌ها را هدایت می‌کند، کنترل می شود. <BR>یونیت کنترل الکتریکی (ECU) محفظه دریچه بنزین را کنترل می‌کند و به راننده کمک می‌کند با سیستم پایداری الکتریکی(ESP) ارتباط برقرار نماید. <BR>تغییرات اعمال شده در موتور شامل موارد ذیل میباشد: <BR>سیستم تخلیه جدید ترکیبی است از یک پیش کاتالیزور واقع در مانیفول 1×4 و یک مبدل کاتالیزور که حین گرم شدن خودرو پس از استارت زدن کنترل بهتری بر خروجی اگزوز دارد . <BR>میل سوپاپ مکنده مجهز به سیستم زمان‌بندی متغیر سوپاپ (VVT) با تغییرات زاویه‌ای 0 تا 50 درجه نسبت به میل سوپاپ می‌باشد. تغییرات هر بار حدود یک درجه می‌باشد، بدین‌وسیله از پر‌شدن مخزن احتراق به حدمطلوب، بدون‌توجه به سرعت موتور، اطمینان حاصل می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود موتور هم پرقدرت باشد و هم انعطاف‌پذیر. <BR>به‌منظور بهبود بخشیدن به گرم‌شدن موتور و کمک به کاهش میزان آلودگی خارج شده و مصرف سوخت خودرو، گرم شدن موتور توسط ترموستات و مبدل گرمای روغنی/آبی با دقت بیشتری کنترل می شود، <BR>دینام، ولتاژ باطری را با‌توجه به فشار موتور کنترل می‌کند، بدین‌وسیله به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند.سرعت آزاد شدن کاهش پیدا می‌کند. <BR>شکل اصلاح شده زمان‌بندی دنده‌های میل سوپاپ میزان صدای کار کردن خودرو را کاهش می‌دهد. <BR>استفاده از سیستم تزریق سوخت (Magneti-Marelli 6LP‌)‌ و سیستم جرقه مونواستاتیک (Valeo BBC 1.4). <BR>توسعه و ارتقاء قسمت‌های مختلف‌، قدرت حداکثر را در مقایسه با 100 کیلووات در 6000 دور قبل به 103 کیلو‌وات افزایش‌داده‌است .علاوه‌بر‌این‌، گشتاور حداکثر اکنون 200 نانومتر در 4000 دور می‌باشد که در مقایسه با 190 نانومتر در 4100 دور قبلی اقزایش یافته است. گشتاور موجود در 2500 دور ،184 نانومتر است یا به عبارتی 92% میزان حداکثر که در مقایسه با EW10J4 افزایش 5% را نشان می‌دهد. <BR>این عملکرد بهتر به 407این امکان را می‌دهد که با این موتور سازگار شود، انعطاف پذیری در سرعت پایین جهت تضمین قابلیت رانندن بهتر، و همچنین کاهش صدای موتور وکاهش حدود 3 تا 5/5 درصدی در مصرف سوخت و تکنولوژی گیربکس که به کاهش خروج مونواکسید کربن کمک می‌کند. <BR><BR><B>گیربکس اتوماتیک</B><BR>موتورهای بنزینی با حجم 2 لیتر به راحتی با گیربکس اتوماتیک EL4 مجهز به سیستم توالی "پورشه تیپترونیک" سازگار می شوند. <BR>این گیربکس "خود فعال" با کنترل الکتریکی دارای چهار سرعت و کنترل الکتریکی انتخاب دنده و تغییرحالت رانندگی میباشد. این گیربکس دارای عملکرد دوگانه انتخاب دنده با اهرم می‌باشد. در سمت راست راننده یک گیت تعویض پی.آر.ان.دی (PRND) می‌باشد و در سمت چپ در دسترسی آسان راننده قرار دارد و در حین رانندگی یک کنترل تیپترونیک ترتیبی امکان رانندگی اکتیو را برای راننده به وجود می‌آورد. <BR>در حالت توقف، با یک حرکت به سمت جلو یا عقب، راننده می‌تواند دنده بالاتر یا پایین‌تر را انتخاب نماید. به‌عنوان مثال پشت چراغ قرمز سیستم به طور خودکار دنده یک را انتخاب می‌کند و یا اگر سرعت خودرو بیش‌از حد‌مجاز باشد به‌طور اتوماتیک، به منظور حفظ امنیت مکانیکی قطعات خودرو، یک دنده بالاتر را انتخاب می‌کند. <BR>دو دکمه فشاری امکان انتخاب حالت برفی یا اسپورت را در اختیار راننده قرار می‌دهد. برای امنیت بیشتر، گیربکس خودفعال دارای عملکرد قفل تعویض دنده می‌باشد، هنگامی‌که راننده قصد خارج کردن دنده از حالت پارک را دارد باید ابتدا پایش را روی پدال ترمز قرار دهد. <BR><BR><B>407جدید سطح عالی از راحتی و آسودگی را به همراه دارد</B><BR>شهرت این محصول به دقت آن است، نتایج بدست آمده از تست جاده ای 407نه‌تنها برای طراحی‌، ترکیب و توسعه سیستم تعلیق آن بلکه عملکرد خوب ساختار در رابطه با استحکام این می‌باشد <BR>407 دارای دراپ- لینک می‌باشد، سیستم تعلیق دوپایه‌جلو، پایه‌ی دوتایی و آزاد بودن پرش سوپاپ‌ها و عملکرد برگشت، ثبات هدایت خودرو را در همه شرایط تضمین می‌کند، و همچنین راحتی و عدم احساس ناراحتی از فرمان خودرو را در حین رانندگی در جاده‌های ناهموار میسر می‌سازد. <BR>تعلیق چند بازوی عقب که خودش نیروهای طولی و متقاطع را آزاد می‌کند، مخصوصاً استفاده از آلیاژ سبک در تهیه تعلیق‌، دقت هندسی بالایی را تضمین می‌کند. <BR>محور با فنر عایق مورب ترکیب شده و مجموعه ای کارآمد و فشرده را به‌وجود آورده است. <BR>فرمان الکتروهیدرولیک با یک پمپ الکتریکی طراحی شده که با توجه به سرعت خودرو به سرعت زاویه چرخش فرمان و دمای سیالی فرمان کمک می‌کند. این تکنولوژی امکان هدایتی عالی را به راننده می‌دهد تا در سرعت‌های بالا حین مانورهای تمرینی عکس‌العمل خوبی داشته باشد و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به همراه دارد. <BR>سیستم ترمز در مقایسه با عملکرد دینامیک 407جدید و ویژگی ESP، قطع و ارتباط مجدد اتوماتیک در سرعت 50 کیلومتر بر ساعت با کمک ترمز فوری و همچنین سوئیچ اتومات روی چراغ خطر. <BR><BR><B>عایق صدا</B><BR>یکی از ضروری‌ترین عوامل راحتی داخل اتومبیل، عایق‌بندی صدا می‌باشد. در 407جدید، به‌خاطر وجود جداره خارجی با کیفیت بالا، این مورد بسیار قابل‌توجه می‌باشد. به دلیل ایرودینامیک فوق العاده‌، طراحی منحصر‌بفرد موتور به لحاظ عدم تولید صدای زیاد به هنگام استارت و عایق‌بندی صداهای دیگر، سرنشینان می‌توانند به‌راحتی صدای یکدیگر را بشنوند‌. <BR><BR><B>سیستم های کمکی جدید رانندگی</B><BR>حس‌گر فاصله جلو به همراه ردیاب مانع عقب که‌به صورت استاندارد در تمام مدل‌ها وجود دارد به راننده راحتی و همچنین امنیت بیشتری را به هنگام پارک خودرو می ‌دهد. میزان نزدیکی مانع با اخطارهای صوتی نشان داده می‌شود که اکنون با اطلاعات دیداری تلفیق شده و از نمایشگر چندکاره به وسیله خطوط رنگی که نشان‌دهنده‌ی فاصله مانع هستند بهره می‌برد. این عملکرد را می‌توان به وسیله یک دکمه خاموش کرد و حتی خاموش کردن کل اطلاعات صوتی و دیداری نیز در صورت نیاز ممکن است. <BR>کروز کنترل (تنظیم سرعت خودکار) و محدود کننده سرعت نیز در تمامی مدل‌ها به عنوان یک بخش استاندارد و با امکانات جدید مثل امکان بزرگ نمایی دست‌اندازهای جاده برای آگاه‌کردن راننده، وجود دارد. <BR><BR><B>ادوات کنترل جدید زیر فرمان </B><BR>407 جدید از ادوات کنترل جدید زیر فرمان برخوردار است که دستیابی به قسمت های مختلف را آسانتر نموده‌، مخصوصاً حس‌گر باران که به‌راحتی با فشار یک اهرم فعال می‌شود و کنترل خودکار چراغ های جلو که بر روی پایه اهرم نصب شده است. <BR><BR><B>درجه بالایی از امنیت محیطی </B><BR>با داشتن بیشترین امتیاز (5 ستاره) در استاندارد ایمنی Euro NCAP در آزمایش افراد بالغ دارای خودروی 407محافظت زیادی را به‌وسیله جلوبندی و میل تعادل (ضربه گیر) با قدرت دو برابر‌، فرمان جمع شونده و حفاظ اصلی قسمت داخلی برای راننده تأمین می‌نماید، که در امر جلوگیری از ضربات دارای کارایی زیادی است.6 کیسه هوای فعال پشتی که از ضربات شلاقی جلوگیری می‌کند، کمربند که تا قبل از زمان بستن هشدار می‌دهد، مخصوصاً برای حفاظت کودکان قابلیت نصب دو صندلی "ایزو فیکس" روی صندلی‌های عقب فراهم آمده است. درها و پنجره‌های عقب نیز قابلیت قفل شدن به‌صورت برقی را در تمامی مدل‌ها دارند و همچنین قابلیت خاموش‌کردن کیسه هوای سرنشین جلو برای نصب صندلی کودک روی صندلی جلو. <BR><BR><B>407جدید قابل رقابت با ناوگان عبور سریع </B><BR>قابلیت رقابت 407با ناوگان عبور سریع با دو جایزه سال 2007 در آلمان آشکار شد. <BR>در سال 2007 خودروی 407با موتور 2 لیترHDi FEP جایزه بهترین خودرو وارداتی را برای کمترین میزان خرابی تا کارکرد50000 کیلومتر، از DEKRA در آلمان دریافت نمود که کیفیت عالی و اعتبار آن را نشان می‌دهد. <BR>همچنین 407در آلمان جایزه Firmenauto des jahres را در رده متوسط (M2) در قسمت خودروهای وارداتی دریافت کرد. <BLOGEXTENDEDPOST><BR></P></FONT></FONT> text/html 2011-11-20T15:16:41+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی آناتومی ران - عضلات خلفی http://iransasy.mihanblog.com/post/61 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" id="ctl00_pnlLastMessage" class="hide"><font size="3"><br></font></div> <div id="ctl00_divLeftColumn" class="LeftColumn" style="display: none;"> <div class="innerTube"> </div> </div> <div id="ctl00_divRightColumn" class="RightColumn" style="display: none;"> <div class="innerTube"> </div> </div> <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" id="divPrintVersionBack"> <font size="3"><a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:HidePrintVersion('ctl00');" style="cursor: pointer;"> <br></a></font> </div> <!-- Start of Content --> <table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td style="display: none;" align="left"> <a onclick="history.go(-1)" style="cursor: pointer;"> <img src="http://www.iranorthoped.ir/image/fa/back.gif" border="0"></a> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <font size="3"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetailCustomized00Middle_lblTitle" class="head1">آناتومی ران - عضلات خلفی</span></font> </td> </tr> <tr> <td height="20"> <font size="3"><br></font></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <table style="width: 524px; height: 1288px;" class="content" id="tblDetail" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody><tr> <td class="content"> <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="5px"><font size="3"><br></font></td> <td> <font size="3"><a href="http://www.iranorthoped.ir/Components/General/ShowImage.aspx?imagepath=/iranorthoped_content/media/image/2011/11/2487_orig.jpg&amp;mode=large" target="_blank" rel="slideshow-effect:expand; expand-effect:cubic; caption-source: a:title; caption-speed: 0;" class="MagicThumb" title="1558 1&lt;/br&gt;"> <img id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetailCustomized00Middle_imgNews" title="آناتومی ران - عضلات خلفی" src="http://www.iranorthoped.ir/Components/General/ShowImage.aspx?imagepath=/iranorthoped_content/media/image/2011/11/2487_orig.jpg&amp;mode=150" style="border: 1px solid rgb(154, 154, 154);"></a></font> </td> </tr> </tbody></table> <font size="3"><br></font> <font size="3"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetailCustomized00Middle_lblBody"><p align="justify">&nbsp;<strong><strong><strong><strong><a href="http://www.iranorthoped.ir/person-consultant-mansouri-fa.html"><strong>"دکتر مهرداد منصوری"</strong></a></strong></strong></strong></strong></p><p align="justify">عضلات اطراف استخوان ران در سه دسته قرار دارند بطوریکه هر کدام از این دسته ها به توسط یک پرده بافتی به نان سپتوم Septum از دسته های دیگر جدا میشود. هر دسته را یک کمپارتمان Compartment هم میگویند و هر کمپارتمان عروق و اعصاب خود را دارد. <br>عضلات ران در سه دسته یا کمپارتمان قدامی (جلویی) و خلفی (پشتی) و مدیال (داخلی) قرار میگیرند.</p><p align="justify">عضلات کمپارتمان خلفی ران که به آنها عضلات همسترینگ Hamstring هم میگویند در سطح خلفی یا پشتی ران قرار گرفته اند و خم کننده زانو هستند. این عضلات عبارتند از</p><p align="justify">&nbsp;</p><h2 align="justify">عضله دوسر یا بی سپس Biceps muscle </h2><p align="justify">این عضله دو سر بلند و کوتاه دارد. سر بلند عضله از توبروزیته ایسکیوم در ناحیه لگن منشا گرفته و سر کوتاه آن از سطح پشتی استخوان ران شروع میشود. هر دو سر عضله در سطح پشتی و خارجی ران به سمت پایین آمده و به توسط یک تاندون به سر استخوان نازک نی یا فیبولا میچسبد. این عضله فلکسور یا خم کننده زانو و اکستانسور یا باز کننده مفصل ران است. عضله دو سر به توسط عصب سیاتیک عصب دهی میشود.</p><p align="justify">&nbsp;<img src="http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_content/media/image/2011/11/2488_orig.jpg" alt="1558 2" border="0"></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><h3 align="justify"> </h3><h2 align="justify">عضله سمی تندینو Semitendinosus muscle </h2><p align="justify">تاندون این عضله در بالا از توبروزیته ایسکیوم در ناحیه لگن منشا میگیرد. عضله در سطح پشتی و داخلی ران به پایین آمده و در پایین به توسط تاندون بلندی همراه با تاندون های عضلات گراسیلیس و سارتوریوس به سطح داخلی و قدامی کندیل داخلی استخوان تیبیا میچسبد. محل اتصال تاندون های این سه عضله را به جهت اینکه مانند پنجه غاز سه شاخه است پنجه غازی یا پس آنسرینوس Pes anserinus مینامند. انقباض این عضله موجب فلکشن یا خم شدن مفصل زانو و اکستنشن یا باز شدن مفصل ران میشود. عصب این عضله از سیاتیک است.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><h2 align="justify">عضله سمی ممبرانو Semimembranosus muscle </h2><p align="justify">خصوصیات این عضله مانند سمی تندینو است با این تفاوت که تاندون آن در پایین بجز به کندیل داخلی تیبیا به سطح خلفی کندیل داخلی استخوان ران و به لیگامان های پشت کپسول زانو هم میچسبد.</p><p align="justify">&nbsp;</p></span></font></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2011-11-20T15:02:31+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی میلاد نور دیده حضرت امام رضا (علیه السلام ) http://iransasy.mihanblog.com/post/60 <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"><div style="text-align: center;"><img style="width: 456px; height: 375px;" src="http://www.zitova.com/gallery/images/145/1_masume-web12.jpg" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" border="0"><br> </div><br> <br> <font color="#000000"><br> </font><div style="text-align: center;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="Purple"><font color="DarkOrchid"><font color="Black">تابش شمع و چراغ و كهرباى نورها <br> باشد از نقد جمال بى مثال فاطمه <br> <br> صافى آیینه ایوان نیكو منظرش <br> گوشه اى از صافى قلب زلال فاطمه <br> <br> عطرآگین گشته گراین بارگاه جنتى <br> این نسیمى است ازعبیر بى مثال فاطمه <br> <br> بر سر ما سایه افكن ازكرامت اى بتول <br> شد سعید آنكس كه بُد اندرظلال فاطمه </font><br> </font></font></font></font></div><br> <br> <br> <font color="#000000"><font color="#000000">قال الصادق علیه السلام:<font color="DarkGreen"> <br> « اِنَّ لِللَّهِ حَرَماً وَ هُوَ مَكَّةُ وَ اِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَماً وَ هُوَ مَدینَةُ وَ اِنَّ لأمیرَالْمُؤمِنینَ حَرَماً وَ هُوَ الْكُوفَةُ وَ اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةِ قُمْ وَ سَتُدْفَنُ فیها اِمْرَأةٌ مِنْ اَوْلادى تُسَمَّى فاطِمَةُ فَمَنْ زارَها وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ. »</font><br> <br> از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چنین روایت شده است كه می‌فرمایند: «به درستی كه از برای خداوند تعالی حرمی است كه او مكه است، و از برای حضرت رسول صلی الله علیه وآله حرمی است كه او مدینه است، و از برای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی است كه او كوفه است، و از برای ما اهل بیت حرمی است كه او قم است. زود است دفن شود در او زنی از فرزندان من كه اسم او فاطمه است؛ كسی كه زیارت كند او را، بهشت بر او واجب است» (بحارالانوار، ج 48، ص 316)<br> <br> معصومه علیهاالسلام، تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه طلوع کرد؛<br> معصومه علیهاالسلام، اقامت غربت است در روزگار غریب نگاه ها؛<br> معصومه علیهاالسلام، تفسیر بلند تبعیت است از ولایت؛<br> معصومه علیهاالسلام، نگاه سبزی است که از معصومیت سرچشمه می گیرد؛<br> معصومه علیهاالسلام، روزگار دلدادگی است و از غربت به قربت رسیدن؛<br> معصومه علیهاالسلام، ترجمان بلند عاشوراست و قصه «با زینب هم سفر شدن»؛<br> معصومه علیهاالسلام، نگین ایران است که در قم می درخشد؛<br> معصومه علیهاالسلام، ضریب بالای ارادت به ولایت است؛<br> معصومه علیهاالسلام، قصه بلند مدینه تا مشهد است؛<br> معصومه علیهاالسلام، سر سلسله تنهائی است و معصومه علیهاالسلام فانی فی اللّه است؛<br> <br> سلام بر دیدگان معصومی که عصمت، ناخدای دریای نگاهش بود.<br> سلام بر قدم مبارکی که قدمت عصر انسانیت و امامت را به بقعه متبرک و مقدس قم و همه مسلمانان پارسی، هدیه نمود!<br> سلام بر نگاه منتظر و دل شیفته ای که روزها و ماه ها، در پی برادر، سرگردان غربت شدند و بسان شمعی در فراق یار سوختند.<br> سلام بر مزار متبرک کریمه اهل بیت! گردشگاه فرشتگان مقرّب و پاکان و صالحان!<br> <br> خجسته باد میلاد بانوی قدسیه مطهره، فاطمه معصومه علیهاالسلام که بارگاه نورانی اش محل دایمی نزول فرشتگان بر زمین و دروازه بهشت است. <br> <br> این روز فرخنده را به همه کاربران سایت و به خصوص دختر خانم های با ایمان و رهروان راه حضرتش تبریک و تهنیت عرض می کنم</font></font></font></span></font> text/html 2011-11-20T14:43:49+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره یوز پلنگ http://iransasy.mihanblog.com/post/59 <br><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" align="center"><span lang="fa"><font style="font-size: 3pt;" color="#404c52" face="Tahoma">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 521px; height: 488px;" id="il_fi" src="http://vahsh.ir/wp-content/uploads/2011/04/cheetah2.jpg"></p> text/html 2011-11-20T14:36:00+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره سگ ها http://iransasy.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: right;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3" color="#000080"><b> <div style="text-align: center;"><img id="ncode_imageresizer_container_1" alt="" src="http://www.freefoto.com/images/01/07/01_07_1---Pair-of-Dogs_web.jpg" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" originalwidth="600" originalheight="400" width="300" border="0" height="200"></div></b></font><br><br><br><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3" color="#000080"><b>ضربان قلب سگ ها در هر دقیقه بین 70_120 است و ضربان قلب انسان ها بین 70 تا 90 است</b></font><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3" color="#000080"><b>بزرگترین نژاد سگ در دنیا سگ تازی ایرلندی است و کوچک ترین سگ شی هواهوا است و سنگین ترین سگ ها بولداگ و برنارد هستند</b></font><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3" color="#000080"><b>سگ ها بیشتر این دستورات را به خوبی انجام نمی دهند بشین_بخواب_پاشو</b></font><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3" color="#000080"><b>در بین تمامی جانداران فقط سگ ها و مرد ها غدد پروستات دارند.</b></font><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3" color="#000080"><b>تنها 700 سگ با نژاد خالص وجود دارد</b></font><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>در زمان گذشته داشهوند ها برای شکار badgers(نوعی راسو) در غار ها پرورش داده می شدند.</b></font></font><br><br><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>از باهوش ترین سگ ها می توان Collies پودل(Poodles) و رتریور طلایی را نام برد</b></font></font><br><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>بچه های دالماسین از همان اول با خال به دنیا نمی ایند بلکه سفید خالص به دنیا می ایند.</b></font></font><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>کوچکترین سگ دنیا یورکی از انگلیس نام داشت که تنها 9 سانتی متر ارتفاع و 6 سانتی متر طول داشت و وزنش 113 گرم بود.</b></font></font><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>پیرترین سگ دنیا که تا کنون سبت شده است سگی به نام blueyبود که 29 سال و 5 ماه عمر کرد.</b></font></font><br><br><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>همه سگ ها می توانند با 2 نژاد ژرمن شپرد و پودل عروسکی جفتگیری کنند و توله هایی با نژاد های جدید به دنیا بیاورند.</b></font></font><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>دراز ترین و سنگین ترین سگ جهان 1 بولداگ انگلیسی قدیمی به نام زورباست که 115 کیلو وزن دارد و ارتفاعش از نوک بینی تا دمش 3.1 متر بود</b></font></font><br><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>بلندترین سگ جهان سگی به نام دنزاس است که ارتفاع او 1 متر و 6 سانتی متر است</b></font></font><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>سگ هایی که در شهرستان ها زندگی می کنند به طور متوسط 3 سال بیشتر از سگ هایی که در کشور های بزرگ زندگی می کنند عمر میکنند</b></font></font><br><br><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><font color="#000080"><b>سگ ها می توانند رنگ ها را ببینند اما نمی توانند مثل انسان ها رنگ را خوب و واضح ببینند.ان ها رنگ ها را تیره و روشن می بینند.</b></font></font><br></div> text/html 2011-11-20T14:30:40+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی سخنان حضرت محمد (ص) http://iransasy.mihanblog.com/post/57 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" class="titr1"><font size="4"><a href="/post/6">40 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه وآله و صلم</a><br></font><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">برترین جهاد امت من، انتظار فرج است.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">خردمند ترین افراد کسی است که خدا ترس تر از دیگران باشد ، و فرمان او را بیشتر اطاعت نماید.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3"><span>&nbsp;</span>کم خردترین افراد کسی است که از شاه بیشتر بترسد ، و فرمانش را زیادتر از دیگران اطاعت نماید.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">کمترین چیز در آخر الزمان ، برادر مطمئن و درهمی از حلال است.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">محبوبترین افراد در نزد خدا کسی است که برای بندگانش سودمند تر باشد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">کم درخواست نمودن از مردم ، همان بی نیازی نقد و موجود می باشد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">تهیدستی مرگ بزرگتر است، عرض کردند تهیدستی از درهم و دینار؟ فرمودند:تهیدستی از دین.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">زیاد درخواست نمودن از مردم، مایه ذلت است و همان نیازمندی نقد و موجود می باشد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">همانا راستی فرخنده و بابرکت است ، و دروغ شوم و نامبارک است .</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">همانا خدایتعالی کسی که در پرداخت حق او بخشنده باشد را دوست می دارد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">خدایتعالی بندگانی دارد که مردم در نیازهایشان به آنها پناهنده می شوند.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">همانا خرمند کسی است که به یگانگی خدایتعالی معتقد باشد و فرمانش را اطاعت نماید.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">همانا تمام خوبی ها با عقل به دست می آید.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">همانا به دیندار و یا به شریف و نجیب احساس نمودن شایسته است.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترس.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">به خدایتعالی سوگند دروغ یاد مکن، وتا ناچار نشدی سوگند راست نیز یاد مکن.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">در انجام هیچ کار خوبی خود نمایی مکن ، و آنرا به بهانه شرم رها نکن.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">بی تابی مکن که تورا از(رسیدن به خیر) به دنیا و آخرت باز می دارد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">برای روزی فردا اندوهگین مباش، پس همانا هر فردائی روزیش می رسد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">بپرهیز از اینکه مسلمانی را دشنام دهی، ویا از گنهکاری پیروی نمایی.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">از ستیزه جوئی بپرهیز ، زیرا همانا اولش نادانی و آخرش پشیمانی می باشد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">بپرهیز از اینکه بی لنگ وارد حمام شوی.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">از دروغ بپرهیز ،همانا دروغ رو سیاهی به بار می آورد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">از نوشیدن شراب و هر مست کننده ای بپرهیز، پس همانا آن دو کلید هر بدی هستند.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هر گاه کاری ترا هراسان نمود ، پس بگو :خدایا به حق محمد (ص) و خاندان او، در کارم<span>&nbsp; </span>گشایش ده.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هرگاه تبهکار ستوده شود، عرش می لرزد و پروردگار خشمگین می شود.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هرگاه فال بدزدی ،پیش برو(به فال بد اعتنا مکن).</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هر گاه گمان بردی ، پس (بر اساس گمانت) داوری مکن.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">و هرگاه به کسی حسد ورزیدی ،(به او) ستم مکن.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هرگاه پس از من زنا فراوان شد، مرگ ناگهانی زیاد می شود.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هر گاه کم فروشی شود ، خدایتعالی آنان را به خشکسالی و کمبود گرفتار می سازد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هر گاه زکات ندهند، زمین نیز برکاتش را همانند زراعت میوه ها و معادن را از ایشان باز می دارد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">هرگاه پیمان شکنی نمایند، خدایتعالی دشمنانشان را بر آنها مسلط می گرداند.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">آنچه را برای خود نمی پسندی ، برای دیگران نیز مپسند.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">آنچه را برای خود دوست داری ،پس همانرا برای برادرانت نیز دوست بدار.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">عبادت کن خدایی را که به سویش بازگشت می نمائی.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">بیشترین همتت را برای نماز قرار بده، پس همانا نماز بعد از اعتراف بدین ،مهمتر و سرور اسلام می باشد.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">زیاد به یاد مرگ باش، تا ترا از دنیا جدا کند.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">دانش بیاموزید، پس همانا آموختن دانش نیکی و درس دادن و مذاکره آن ، خدا را به پاکی یاد نمودنست.</font></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA"><font size="3">از دانشمندان پرسش نمائید، و با فرزانگان گفتگو نماید، و با نیازمندان همنشینی کنید.</font></span></p></span><br></div> text/html 2011-11-20T14:26:10+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره مارها http://iransasy.mihanblog.com/post/56 <font size="5"><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="il_fi" src="http://jazirehdanesh.com/files/zist/pages/snake.jpg" width="442" height="238"></font><hr style="width: 100%; height: 5px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بقیه در ادامه مطلب</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2011-11-20T14:19:50+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی قمر های کره مریخ http://iransasy.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: right;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </div><h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: right;"><font size="3">مقدمه <br></font> </h1><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بهرام دارای دو قمر است که هر دوی آنها در سال 1877 بوسیله </span><span style="color: green; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">آساف هال</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> آمریکایی کشف گردید. وی برای قمرهای مزبور نامهای </span><span style="color: brown; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">فوبوس</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> به معنی </span><span style="color: brown; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ترس</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> و دیموس به معنی وحشت را انتخاب کرد که هر دو از همراهان خدای اساطیری جنگ با مارس (مریخ) هستند. قمرهای بهرام خیلی کوچکند و با </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="تلسکوپ" href="mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE">تلسکوپهای زمینی</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> به صورت نقطه‌های نورانی بسیار کوچکی دیده می‌شوند. </span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </div><h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: right;"><font size="3">قمر فوبوس </font></h1><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قمرهای مریخ به سیاره مادر بسیار نزدیکند. بطوری که قمر درونی با فوبوس روی مداری دایره‌ای شکل به فاصله 9270 کیلومتر از مرکز بهرام به دور سیاره مزبور می‌گردد و نسبت به سیاره مادر نزدیکترین قمر در </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="منظومه شمسی" href="mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C">خانواده خورشیدی</a> محسوب می‌شود. نزدیک بودن قمر مزبور به بهرام و نیروی جاذبه سیاره مادر ، حرکت انتقالی سریعی را که یک دور کامل آن 7 ساعت و 39 دقیقه و 27 ثانیه به درازا می‌کشد، به فوبوس تحمیل می‌کند. سرعت و نزدیکی فوبوس در وهله اول این پندار را مطرح می‌سازد که مدار قمر مزبور به صورت مارپیچ رو بسوی سیاره مادر به مرور نزدیک گردیده و سرانجام روزگاری که شاید صد میلیون سال دیگر باشد به سطح بهرام سقوط خواهد نمود. البته تأیید یا رد این پندار بایستی به بررسیهای بیشتر موکول کرد. </font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </div><h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: right;"><font size="3">قمر دیموس </font></h1><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قمر دوم که </span><span style="color: green; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دیموس</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> نام دارد در مداری به فاصله 23.400 کیلومتر از مرکز مریخ به دور سیاره مادر گردش می‌کند و مدت گردش این قمر یک روز و 6 ساعت و 21 دقیقه و 16 ثانیه است. هر دو قمر از نظر چرخش و گردش همزمان هستند (یعنی در هر بار گردش یک باز نیز حول محور خویش می‌چرخند). فوبوس به اندازه‌ای کوچک است که از دیدگاه بهرام تقریباً هم اندازه ناهید در آسمان زمین به چشم می‌آید و در طول یک سال بهرام ، 1300 بار از برابر خورشید عبور می‌کند، مع الوصف اندازه آن به قدری کوچک است که هیچگاه </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="خورشید گرفتگی" href="mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C">خور گرفت</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> کامل را موجب نمی‌گردد و برای عبور از یک لبه به لبه دیگر قرص خورشید فقط به 19 ثانیه زمانی نیازمند است.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دیموس نیز که از خاور طلوع می‌کند و در فاصله دورتری به گرد </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>مریخ</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> می‌گردد، خود به قدری کوچک است که از دیدگاه مریخ بیش از بهرام با </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>شعرای یمانی</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> از دیدگاه زمینی به چشم نمی‌آید. این قمر در طول یک سال مریخ 130 بار از برابر </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="خورشید" href="mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF">خورشید</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> می‌گذرد و هر بار عبور آن فقط یک دقیقه و 48 ثانیه به درازا می‌کشد. </span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </div><h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: right;"><font size="3">مقایسه اقمار و کاوشهای انجام یافته </font></h1><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قمرهای فوبوس و دیموس تقریبا بیضوی بوده و ابعاد آنها به ترتیب 28×23×20 کیلومتر برای فوبوس و 16×12×10 کیلومتر برای دیموس می‌باشد.برای بررسی هر چه بهتر اقمار مزبور ، وایکینگ 1 از 88 کیلومتری فوبوس و وایکنیگ 2 از 28 کیلومتری دیموس عبور داده شدند. سرعت گریز قمرهای بهرام بسیار کم است، بطوری که برای فوبوس از 15 متر در ثانیه و برای دیموس از 10 متر در ثانیه تجاوز نمی‌کند. هر دو قمر فاقد نورند و نسبت بازتاب آنها به ترتیب 5 و 7 درصد می‌باشد. تراکم اقمار مزبور بسیار کم و حدود 2 گرم در سانتیمتر مکعب است.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اصل و منشأ این اقمار هنوز به درستی روشن نیست و به بررسیهای بیشتری نیازمند است. غالب ستاره شناسان معتقدند که هم فوبوس و هم دیموس از یک منشأ هستند و روزگاری هر دو در کمربند سیارگان جای داشته‌اند. سطح فوبوس از گودهای شهابی آبله گون است و شباهت فراوانی به ارتفاعات کره ماه دارد. بزرگترین گود این قمر که </span><b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">استیکنی</b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> نام دارد و به یاد بود همسر آساف هال یعنی nee stickney نامگذاری شده ، 10 کیلومتر قطر دارد که در مقایسه با قطر قمر حفره عظیمی محسوب می‌شود. علاوه بر گودهای مزبور در چهره فوبوس خطوط و شیارهایی به چشم می‌خورد که عرض پاره‌ای از آنها به 500 متر می‌رسد. چگونگی پیدایش خطوط مزبور را بایستی در شکستها و انقباضهای ناشی از نیروی جاذبه سیاره مادر جستجو کرد.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اما چهره دیموس تقریباً با فوبوس فرق می‌کند. در این قمر گودی بزرگتر از قطر 3 کیلومتر وجود ندارد و از سوی دیگر چون فاصله آن از مریخ بیشتر از فوبوس است. از این رو تا اندازه زیادی از اثرات </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="گرانش" href="mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4">جاذبه</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> سیاره مادر در امان مانده و خطوط شکست در آن ظاهر نگردیده است. سطح قمرهای فوبوس و دیموس از لایه نازکی به قطر حدود یک میلیمتر از غبارهای فضایی پوشیده شده که احتمالاً از ریزش خرد ریزه‌های فضایی پدید آمده‌اند. یکی از ویژگیهای دیموس آن است که ستبرای غبار لایه آن ضخیمتر از فوبوس بوده و تقریباً غالب گودهای شهابی را پر کرده است. </span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></div> text/html 2011-11-20T14:05:14+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی خواص میوه ها و سبزی ها http://iransasy.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: right;"><font size="5"><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" id="il_fi" src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/03/10/100939845556.jpg" width="290" height="207"></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بقیه در ادامه مطلب</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></div> text/html 2011-11-19T18:13:14+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی ابزاری آنلاین برای رفع مشکلات ویندوز http://iransasy.mihanblog.com/post/53 <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اکثر کاربران ویندوز اکس پی متوجه می‌شوند که سیستم آن‌ها دیگر سرعت روز اول خودش را ندارد و هرروز کند و کندتر می‌شود در مقایسه با روز اولی که سیستم عامل خودشان را نصب می‌کنند . ما از روی که سیستم عامل خودمان را نصب می‌کنیم برنامه‌های مختلفی را برروی آن نصب می‌کنیم و به مشکلات زیادی در سیستم عامل خود بر می‌خوریم که این مسأله باعث می‌شود سرعت کار پایین بیاید . در این پست قصد دارد تا ابزاری تحت وب را برای شما معرفی کنم که به شما کمک می‌کند تا سرعت سیستم عامل شما افزایش یابد , چیزی مانند روز اول نصب آن .</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> برخی کارهایی که Reimage&nbsp; برای شما انجام می‌دهد شامل : مشکلات ریجستری را حل می‌کند ٫ درایورها را تعمیر می‌کند , به دنبال مشکلات امنیتی می‌گردد تا آن را حل کند ٫ و برنامه‌های جاسوسی که برروی سیستم شما وجود دارند را از بین می‌برد . به هیچ گونه نصب نرم‌افزار و … نیاز ندارد و از طریق&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: 20px;"><a href="http://www.reimage.com/home" style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold; text-decoration: underline;">Reimage Home Edition</a>&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">شما می‌توانید به این سرویس دسترسی داشته باشید.</span></font> Reimage&nbsp; نام این برنامه است که از طریق ActiveX&nbsp; اجرا می‌شود و مشکلات مختلف سیستم عامل شما را برطرف می‌کند . این برنامه به دنبال تغییرات ایجاد شده در سیستم عامل توسط ویروس ها کاربران و نرم‌افزارها می‌گردد تا اگر مشکلی هست و چیزی از سیستم عامل کم شده آن را برطرف کند . شما باید اینترنت پرسرعت داشته باشید اما کار آن با اینترنت معمولی هم زیاد طول نمی‌کشد . text/html 2011-11-19T17:48:43+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره زندگی عمرو بن عاص http://iransasy.mihanblog.com/post/52 <h3 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><br></font></h3><h3 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#cc6699" size="3">فتح مصر توسط عمرو بن عاص و كشته شدن محمد بن ابوبكر &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#cc6699" size="3"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></h3><h3 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img style="width: 241px; height: 149px;" alt="http://up1.iranblog.com/images/4dn40kadqmw22ogu4xq.jpg" src="http://up1.iranblog.com/images/4dn40kadqmw22ogu4xq.jpg"></h3> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">سپس عمرو بن عاص به همراه شش هزار تن روانه مصر شد.محمد بن ابو بكر نامه‏اى به امیر مؤمنان نگاشت و از درخواست كمك كرد.مردم براى یارى وى جمع آمدند اما با این همه پس از گذشت‏یك ماه و با وجود مالك بن كعب تعداد آنان از دو هزار تن افزون نشد. آنان پنج‏شب مقابله كردند و چون خبر قتل محمد را دریافتند، بازگشتند.چون محمد بن ابو بكر كشته شد، جنازه او را در پوست‏خرى جاى داده آن را آتش زدند و زشتى پیروزى خود را بدین گونه به نمایش گزاردند.جاسوس امیر مؤمنان (ع) در شام، خبر شادكامى اهل شام را از كشته شدن محمد به آگاهى آن حضرت رسانید.على (ع) فرمود: اندوه ما در از دست دادن محمد به اندازه شادمانى آنان و بلكه بیشتر از آن است.ما نزد خداوند از آنان حساب خواهیم كشید.به خدا سوگند محمد جزو كسانى بود كه انتظار قضاى الهى را مى‏كشید و براى پاداش الهى عمل مى‏كرد.او هیئت فاجر را دشمن و هدایت مؤمن را دوست مى‏داشت.این واقعه در سال 38 ه به وقوع پیوست.على (ع) نامه‏اى به ابن عباس، كه ولایت‏بصره را بر عهده داشت، نوشت و او را از فتح مصر و كشتن محمد بن ابو بكر توسط معاویه مطلع ساخت.ابن عباس نیز پاسخ نامه آن حضرت را نوشت و آن‏گاه به كوفه آمد و قتل محمد را به على (ع) تعزیت گفت.زیرا محمد پسر اسماء بنت عمیس یكى از همسران على (ع) بود.آن حضرت، اسماء را پس از وفات همسرش ابو بكر به ازدواج خود درآورد. اسماء پیش از ابو بكر همسر جعفر بن ابیطالب بود و خود نیز همچون فرزندش محمد از بهترین شیعیان امیر مؤمنان (ع) به حساب مى‏آمد. </font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه<sup> (1) </sup>، در توضیح این سخن حضرت كه فرمود: به خداى سوگند معاویه زیرك‏تر از من نیست ولى او نیرنگ مى‏بازد و....به ذكر امورى مى‏پردازد كه ناآگاهان آن را به حساب ضعف تدبیر آن حضرت مى‏گذارند.از جمله مثالهاى آنان در این باره همین قضیه‏اى است كه براى حكومت مصر پیش آمد.ابن ابى الحدید در این باره مى‏نویسد: از جمله خرده‏گیریهایى كه بر على (ع) كرده‏اند دادن ولایت مصر به محمد بن ابو بكر و بركنار داشتن قیس بن سعد از آن منصب بود تا جایى كه محمد به قتل رسید و معاویه حكومت مصر را به دست گرفت. </font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">پاسخ از این ایراد آن است كه: نمى‏توان گفت: محمد شایستگى حكومت‏بر مصر را نداشت زیرا او مردى زاهد، دانشمند و درست تدبیر بوده و در مراتب خیر خواهیش نمى‏توان شك و تردید كرد.علاوه بر این، او پسر همسر على و دوست او بود.مردم مصر نیز بى‏نهایت او را دوست مى‏داشتند و از ولایت او بر مصر، استقبال كردند.چون مصریان عثمان را محاصره كردند از او درخواست عزل عبد الله بن سعد بن ابى سرح، از ولایت مصر، را كردند به وى پیشنهاد دادند تا محمد بن ابو بكر را جاى عبد الله بر آنان بگمارد. عثمان نیز عهدنامه‏اى براى ولایت او بر مصر نوشت.وى با مردم مصر رفت تا نامه عثمان را به ابن ابى سرح تسلیم كند.با توجه به این مطالب، جز تولیت محمد بن ابو بكر بر مصر، هیچ راى و تدبیرى براى على (ع) باقى نمانده بود.زیرا چنان كه گفتیم مصریان به او علاقه داشتند و او را برگزیده بودند و از طرف دیگر هم محمد با داشتن اخلاقى پسندیده، استحقاق برخوردارى از این منصب را داشت.با این مقدمات، گمان قوى مى‏رفت كه مردم از وى اطاعت و او را یارى كنند و بر محبت و دوستى او جمع آیند.اما عاقبت كار او همان شد كه دیدیم.ولى این امور را نمى‏توان عیب و منقصتى براى امیر مؤمنان (ع) قرار داد.زیرا امام بنابر مصالحى كه خود در نظر دارد به رتق و فتق امور مى‏پردازد و كسى هم جز خداوند از امور پنهان آگاهى ندارد.در زمان رسول خدا (ص) هم آن حضرت، جعفر و زید و عبد الله بن رواحه را در روز جنگ موته به میدان فرستاد.اما آنان همگى كشته شدند و سپاهشان نیز درهم شكست و عده‏اى از آنان نیز با حالى زار و نزار به مدینه بازگشتند.حال با این وجود كسى مى‏تواند پیامبر (ص) را بدین خاطر مورد ایراد قرار دهد و تدبیر و فكر او را زیر سؤال ببرد! </font></p> text/html 2011-11-19T14:13:44+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره جوجه تیغی http://iransasy.mihanblog.com/post/51 <font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="AR-SA">جوجه‌تیغی <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">جوجه‌تیغی تقریباً در تمام مناطق دنیا موجود است. <span style="color: black;">نوعی <strong>جوجه‏تیغی‏ </strong></span></span><a href="http://www.tebyan.net/children_teenagers/aheavenlyhouse/familiar_with_me/animals/2009/8/2/98309.html"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black; text-decoration: none;" lang="AR-SA">پشمالو </span></strong></a><span style="font-size: 14pt; color: black;" lang="AR-SA">نیز وجود دارد که در آسیا زندگی می‏کند...</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></p></span></font> <h1 dir="rtl" style="margin: auto 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">جوجه‌تیغی</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></h1> <table style="margin: auto 6.9pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="right" border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">فرمانرو</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><a title="جانوران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">جانوران</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td></tr> <tr> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">شاخه</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><a title="طنابداران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">طنابداران</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td></tr> <tr> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">رده</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><a title="پستانداران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">پستانداران</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td></tr> <tr> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">راسته</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><a title="Erinaceomorpha (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Erinaceomorpha&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;">Erinaceomorpha</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td></tr> <tr> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">خانواده</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><a title="Erinaceidae (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Erinaceidae&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;">Erinaceidae</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td></tr> <tr> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">زیرخانواده</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></font></p></td> <td style="border-color: rgb(240, 240, 240); padding: 1.4pt; background-color: transparent;" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">Erinaceinae<br><br></span></font></p></td></tr></tbody></table> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span>&nbsp;</span></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><a title="نام علمی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C"><b><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">نام علمی</span></b></a><span style="font-size: 14pt;"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span>&nbsp;</span></span><span class="spanen"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">Erinaceidae</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زیستگاه </span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">جوجه‌تیغی تقریباً در تمام مناطق دنیا موجود است. <span style="color: black;">نوعی <strong>جوجه‏تیغی‏ </strong></span></span><a href="http://www.tebyan.net/children_teenagers/aheavenlyhouse/familiar_with_me/animals/2009/8/2/98309.html"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black; text-decoration: none;" lang="AR-SA">پشمالو </span></strong></a><span style="font-size: 14pt; color: black;" lang="AR-SA">نیز وجود دارد که در آسیا زندگی می‏کند.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زیستگاه</span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">در ایران </span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">در ایران و به‌ویژه در مناطق گرمسیر به ویژه استان هرمزگان زیاد است وبه </span><a title="گویش" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">گویش</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">محلی </span><a title="هرمزگان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">هرمزگانی</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">به آن زُزُه می‌گویند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ابزار دفاعی</span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع می‌کند خود را به صورت گلوله در میآورند </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">و</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">بعضی با پرتاب کردن خارهایی از پشتشان به سوی مهاجم از خود دفاع می‌کنند- بر خلاف باور عمومی تیغ این جانور سمی نیست</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">.</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"></span></font></p> <h2 dir="rtl" style="margin: auto 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مشخصات</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></h2> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">در انگلیسی به</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> hedgehog </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">خوانده می‌شود که از دو کلمه</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> hedge </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">و</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> hog </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">تشکیل شده است. اولی به معنای </span><a title="خار" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">خار</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">و دومی به معنای </span><a title="خوک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DA%A9"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">خوک</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span></span><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ظاهر</span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>طول متوسط<span>&nbsp; </span>در حدود </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۱۹</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> سانتیمتر است، و طول دُمَش در حدود </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۲</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">٫</span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۵</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> سانتیمتر است، خار پشتش سیاه، و در نهایت به رنگ سفید کمی مایل به خاکی منتهی می‌شود. اما رنگ شکمش سفید همراه با رنگ خاکی مانند است. جلو صورتش از موهای سفید و بیج پوشیده‌است. </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">تولید مثل</span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">سالی یک بار می‌زاید . </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">روش زندگی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">در زمستان می‌خوابند، و در بهار برمی خیزند . در پائیز به </span><a title="جفت‌گیری" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">جفت‌گیری</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">و زاد و ولد می‌پردازند. بیشتر در شبهای مهتابی ظاهر می‌شوند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">تغذیه</span></b></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></b></font></p> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">از </span><a title="حشرات" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">حشرات</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">، </span><a title="حلزون" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">حلزون‌ها</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">، </span><a title="لیسه" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%87"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">لیسه</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">، </span><a title="لارو حشرات (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">لارو حشرات</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">و به ندرت </span><a title="قورباYه (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7Y%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">قورباقه</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">و </span><a title="مارمولک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">مارمولک</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">تخم </span><a title="پرندگان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">پرندگان</span></a></font><font size="3">.<span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">میوه جات،</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span><span dir="ltr"><a title="مار" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1"><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">مار</span></a></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">، </span><a title="کرم" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">کرم‌ها</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">، </span><a title="موش" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">موش</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">، ثمر درختان، سبزیجات صحراوی، تغذیه می‌کنند. </span></font></p> <h2 dir="rtl" style="margin: auto 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">محل زندگی</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></h2> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><a title="بیابان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">بیابان‌های</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">شنی، </span><a title="دره" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">دره‌های</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">کوهستانی، دشتها، </span><a title="پشتخه (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D8%AE%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">پشتخه‌های</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">سنگلاخی، مناطق خاکی ونرم که دارای درختچه باشد. </span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مکان لانه سازی</span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">هنگام ساختن لانه زیر زمین دو درب به آن می‌سازد، یکی رو به سمت شمال و دیگری رو به سمت جنوب. این جانور لانه‌أش در زیر زمین می‌سازد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">.</span></font></p> <h2 dir="rtl" style="margin: auto 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">زاد و ولد</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></h2> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">جوجه‌تیغی معمولاً از آغاز ماه ژوئیه تا اواخر ماه سپتامبر زاد و ولد می‌کنند</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">. </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ماده از </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۳</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> تا </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۶</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> بچه می‌گذارد بعد از مدت بارداری (حَمل) که در حدود </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۴۰</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> روز می‌باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">. </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ماده سالی یک بار می‌زاید. </span></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مشخصات بچه ها</span></b></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>بعد </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۷</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> روز چشم باز می‌کنند، و بعد </span><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">۲۱</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> روز می‌توانند غذا بخورند. </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></p> <h2 dir="rtl" style="margin: auto 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">کاربرد</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></h2> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">به عنوان حیوان خانگی وهم در بعضی فرهنگها به عنوان غذا استفاده میشود. در </span><a title="مصر" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;" lang="AR-SA">مصر</span></a><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> </span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">به عنوان غذا به مصرف میرسیده است ومهمترین استفاده در کنترل آفات درکشاورزی است هر عدد جوجه تیغی قادر است 200 گرم حشره را در هر شب بخورد.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span></font></p> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA">پیشنهاد</span></strong></font></p> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA">جوجه‏تیغی</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA">‏‏ها می‏توانند به عنوان یک <strong>حیوان </strong>خانگی با شما روابط دوستانه‏ای داشته باشند. برای <strong>جوجه‏تیغی</strong>‏‏ها غذای </span><a href="http://www.tebyan.net/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2009/7/26/97490.html"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">سگ </span></strong></a><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA">یا گربه مناسب است. در روی </span><a href="http://www.tebyan.net/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2009/3/1/86774.html"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">پوست </span></strong></a><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA">بیشتر <strong>جوجه‏تیغی</strong><b>‏‏ها</b> </span><a href="http://www.tebyan.net/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2008/11/16/78695.html"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%; text-decoration: none;" lang="AR-SA">کک </span></strong></a><span style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%;" lang="AR-SA">زندگی می‏کند؛ بنابراین بهتر است از دست زدن به آنها خودداری کنید.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 115%;"></span></font></p> text/html 2011-11-19T14:10:41+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره دایناسور ها http://iransasy.mihanblog.com/post/50 <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">مقدمه </font></h1><font size="3"><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="خزندگان" href="mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86">خزندگان زنده</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> با وجود آنکه فراوان می‌باشند، غالبا کوچک بوده و میان جانوران موجود نقش کوچکی دارند. در </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>دوره مزوزوئیک</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> که به دوره خزندگان مشهور است (تریاسیک تا کرتاسه بالایی) خزندگان مهره‌داران مسلط بوده و بخش بیشتر محلهای زیست را اشغال کرده بودند. بطوری که در نیمه صحراها و سرزمینهای مرتفع خشک در </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>باتلاقها</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> و </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>مردابها</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> و </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>اقیانوسها</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> انتشار داشتند. این جانوران کوچک و بزرگ بوده و درازا و وزن بعضی از آنها از فیل خیلی تجاوز می‌کرده است و از لحاظ ساختمان و عادات نیز تفاوتهای بزرگی میان آنها وجود داشته است. </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="left"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><img alt="img/daneshnameh_up/c/cd/Dainasor_g.jpg" src="img/daneshnameh_up/c/cd/Dainasor_g.jpg"></font> </td></tr></tbody></table><font size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">تاریخچه </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بسیاری از آنها در مقایسه با </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>مهره‌داران کنونی</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> شکل خاصی داشته‌اند در حالی که دیگران دارای ظاهر جالب و حرکات زیبایی بوده‌اند. ابتدایی‌ترین خزندگان آنقدر به </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="دوزیستان" href="mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دوزیستان اولیه</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> شباهت داشتند که شناسایی این دو گروه از یکدیگر دشوار است. با این حال برای پیدا نمودن اصل و منشا خزندگان دلیل و شاهد باارزشی هستند. تعدادی آثار و بقایای سنگواره که قطعا خزنده می‌باشند در رسوبات پنسیلوانیا یافت شده است. خزندگان در زمان </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>پرمین</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> رو به ازدیاد نهادند و از لحاظ ساختمان راه زندگی شاخه‌های فراوانی پیدا کردند. </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">زمان تکامل خزندگان </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خزندگان در انتهای آن دوره به مقیاس وسیعی جانشین دوزیستان شدند و در انتهای زمان تریاس قسمت بزرگ دسته‌های خزندگان پدیدار گشتند و در زمان ژوراسیک و کرتاسه گونه‌ها و تعداد خزندگان به اوج خود رسید و از لحاظ شکل و راه زندگی نیز گوناگونی بسیار بوجود آمد. سپس در آخر </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>کرتاسه</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> بیشتر ذخیره‌های خزندگان از میان رفتند. فقط 4 گروه آنها تا به امروز باقی ماندند و خزندگان بعدی اصل و منشا </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="پستانداران" href="mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86">پستانداران</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> را تشکیل دادند. </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">عامل سازگاری خزندگان اولیه </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مهمترین پیشرفت تکامل خزندگان سازش و سازگاری آنها با زندگی خاکی و بیرون از آب بوده است. بوجود آمدن پوست خشک و شاخی که از بین رفتن آب بدن جلوگیری می‌کند و تولید تخمهایی که قادر به تکامل جنین در روی زمین هستند در این سازگاری نقش برجسته‌ای داشته است. </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">خصوصیات دایناسورها </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خزندگان کوچک اولیه بدن و دم دراز و 4 اندام کوتاه و 5 انگشت داشتند. به جز شکل عمومی ویژگیهای کلی دیگر عبارتند از: </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <ul style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><li><font size="3">افزایش اندازه به نسبتهای بسیار بزرگ در برونتوزورها.<br><br></font> </li><li><font size="3">بوجود آمدن جوشن و سلاح دفاعی از جمله صفات پوستی و شاخها و یا خارهای سر در بعضی <b><span style="color: green;">دینوزرها</span></b>.<br><br></font> </li><li><font size="3">ساختمان سبک به منظور دویدن تند با 4 یا 2 پا در سایر دینوزرها.<br><br></font> </li><li><font size="3">سازش با پرواز بوسیله افزودن شدن درازای اندام پیشین و دم و تکامل پرده‌های پرشی پوست در <b><span style="color: green;">پتروداکتیلها</span></b>.<br><br></font> </li><li><font size="3">سازش شدید پوست با زندگی آبی به کمک پاهای بالشتک مانند و بدن دوکی شکل در <b><span style="color: green;">ایکتیوزرها</span></b>. </font></li></ul><font size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="left"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><img alt="img/daneshnameh_up/c/cb/Dainasor.jpg" src="img/daneshnameh_up/c/cb/Dainasor.jpg"></font> </td></tr></tbody></table><font size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">ویژگیهای دایناسورهای مهم </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">درازای </span><b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: green;">برانتوزروس</span></b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> و </span><b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: green;">براکیوزروس</span></b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> به ترتیب 22.5 و 24 متر و دیپلودوکوس تا 27.5 متر بوده و اینها بزرگترین جانورانی هستند که تاکنون شناخته شده‌اند. وزن تخمینی آنها 25 تا 35 تن بوده و روزانه بیش از 250 کیلوگرم غذا می‌خوردند. </span><b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: green;">استگوزروس</span></b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> یک رشته صفحات استخوانی بسیار بزرگی در درازای یک خط برجسته پشت داشته است که از گردن تا انتهای دم امتداد می‌یافت. در تری سراتوپس جمجمه‌ای وجود داشته که از لحاظ اندازه و وزن بجز والان کنونی در جانوران دیگر به ندرت دیده می‌شد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بخشهای قابل ذکر </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="استخوان جمجمه" href="mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87">جمجمه</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> عبارت بودند از یک نوک (منقار) تیز و بران در آرواره بالا یک شاخ کوتاه و کلفت روی بینی و یک جفت شاخ دراز و نوک تیز و متوجه به پیش در قله سر. بسیاری از این خزندگان در روی 4 پا راه می‌رفتند و عده‌ای دیگر مانند </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="notexistdaneshnamehlink" title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick="alert(this.title);"><u>کانگورو</u></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> می‌توانستند روی پاهای پشتی به ایستند. جوشن یا زره و خارها و شاخهای دفاعی را منحصرا از ویژگیهای نمونه‌های گیاهخوار می‌دانند. مغز دینوزرهای بسیار بزرگ از نظر تناسب کوچک بوده مثلا مغز تری سراتوپس 10 تنی فقط 906 گرم وزن داشته است.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">وزن مغز استگوزروس 18 پایی بیش از 70 گرم نبوده است. خزندگان پرنده پتروداکتیلها ساختمان سبک وزنی داشته اند. سر این جانور دراز و انگشت پنجم آنها بلند شده بوده است. اندامهای پسین و قاعده دم پرده پرواز را تقریبا شبیه به آنچه که در خفاشهای امروزی دیده می‌شود تقویت و حمایت می‌کرده است. در یکی از این اشکال پترانودون فاصله بین دو سر پرده پرواز 7.5 متر درازا داشته است. ایکتیوروزهای دریایی شبیه وال بوده و یک پرده دمی بزرگ و 4 اندام بالتشک مانند (به جای دو اندام) داشته‌اند که برای شنا بکار می‌رفتند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خزندگان دوره مزوزوئیک از </span><b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: green;">گونه‌های علفخوار</span></b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> و </span><b style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: green;">گوشتخوار</span></b><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> تشکیل می‌شدند. لانه‌های تخم دینوزور که در مغولستان کشف شده است ثابت می‌کند که بعضی از این خزندگان قدیم مانند اخلافشان تخم‌گذار بوده اند. بقایای خزندگان سنگواره در همه قاره‌ها به خز نواحی مجاور </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="قطب جنوب" href="mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8">قطب جنوب</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> پیدا شده‌اند و در بعضی از صخره‌های ایالات غربی بویژه در ویومینگ ، یوتا و کولورادو فراوان می‌باشند. بسیاری از گونه‌ها را امروز اسکلتهای کامل و بیشمار آنها را از زمین بیرون آورده و پس از بررسی در موزه‌ها بر پا داشته‌اند به خوبی می‌شناسیم. </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">دلیل از بین رفتن دایناسورها </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">درباره اینکه خزندگان قدیم از دید </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="زمین شناسی" href="mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">زمین شناسی</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> چگونه ناگهان ناپدید شدند گفته‌های فراوانی وجود دارد. بر طبق یک نظریه ابتدایی‌ترین پستانداران تخمهای خزندگان بزرگ را خورده‌اند و به موجب نظریه دیگر که پذیرفتنی‌تر است. تغییرات آب و هوا مانند کم شدن دما و رطوبت متغیر در خزندگان و مسکنشان تاثیر مخالف گذارده است. در نتیجه از بین رفتن خزندگان در اواخر دوره مزوزوئیک برای پستانداران موقعیت مناسبی بوجود آمده در آن موقع اندازه پستانداران کوچک بوده و در دوره سوم شروع به تکامل شگفت آوری نموده‌اند. </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <table style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="left"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><img alt="img/daneshnameh_up/8/87/Dainasor1.jpg" src="img/daneshnameh_up/8/87/Dainasor1.jpg"></font> </td></tr></tbody></table><font size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">دایناسورهای گوشتخوار </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این دایناسورها بر روی دو پای عقبی خود حرکت می‌کردند. برخی نظیر تری نازا روس بدنی سنگین و پاهای قدرتمندی داشتند. آنها از چنگالها و دندانهای تیز برای کشتن دایناسورهای گیاه خوار استفاده می‌کردند. بعضی دایناسورها نظیر دینونی چوس کوچکتر ، سبکتر و سریعتر بودند. آنها دایناسورهای گیاه خوار ، </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="پستانداران" href="mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86">پستانداران</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> و </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="حشرات" href="mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA">حشرات</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> را می‌خوردند. این شکارچیان چابک برای غلبه بر شکارخود به صورت گروهی شکار می‌کردند . دینونی چوس دارای پنجه‌ها و چنگالهای بهم پیچیده‌ای بود که طی شکار برای دریدن طعمه به سمت جلو به حرکت در می‌آمد. </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <h1 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">دایناسورهای گیاهخوار </font></h1><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دایناسورهای گیاه خوار از جمله بزرگترین حیواناتی بودند که تا کنون بر روی زمین زندگی کرده اند و برای حفاظت از خود در مقابل حیوانات شکاری به جثه بزرگ خود و بدن مسلح خود متکی بودند. آنها بیشتر اوقات روز را به چریدن بر روی </span><a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="daneshnameh" title="گیاهان" href="mavara-index.php?page=%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86">گیاهان</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> می‌گذراندند. براکیوزاروس عظیم‌الجثه 25 متر طول و 76 تن وزن داشت . گردن بلندش او رادر رسیدن به رستنی‌هایی که برای دیگر </span></font> text/html 2011-11-19T14:06:46+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی درباره زندگی گرگ http://iransasy.mihanblog.com/post/49 <p dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font><img alt="http://www.irandeserts.com/pics-5/gorg-big.jpg" src="http://www.irandeserts.com/pics-5/gorg-big.jpg" width="527"></p><font><font><font><font><font></font></font></font></font></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><p dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#0000ff">گرگ خاكستری</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">گرگ خاكستری بزرگ ترین سگ سان ایران است.این حیوان</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">&nbsp;دربیش تر داستان ها و افسانه ها نقش منفی و منفوری دارد.در</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">&nbsp;صورتی كه اگر این حیوان نباشد،بسیاری از گونه های دیگر</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">&nbsp;بامشكل مواجه خواهند شد.</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#00ff00">زندگی گروهی</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>گرگ ها جزو خانواده<span> </span>دوست<span> </span>ترین حیوانات هستند<span> </span>كه<span> </span>انرژی<span> </span>زیادی برای حفاظت<span> </span>ازخانواده وبچه هایشان صرف می كنند.گرگ هابه صورت گروهی زندگی می كنندوهرگروه از </font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>2</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font> ت<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ا </span></font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>25</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font><font><font><font><font> </font></font></font></font></font></span><font><font><font><font><font>گرگ<span> </span>تشكیل شده است ؛ ولی به طور معمول ، حداكثر</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>7</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font> قلا ده درهر گروه وجود دارند .البته گاهی گروه هایی با بیش از </font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>36</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>قلاده گرگ نیز مشاهده شده است .هرچه تعداد گرگ های یك گروه بیش تر باشد ،نشانه ی ان است كه طعمه وغذای فراوانی برای گرگ ها فراهم بوده است.همه ی گرگ هادرگروه زندگی <span style="color: red;">نمی كنند.</span>گرگ های پیری ، كه دیگر نمی توانند همراه گروه باشندازگروه جدا می شوند وتنهازندگی می كنند.</font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#00ff00">گرگ آلفا</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>گرگی است كه رهبری گله رابه عهده می گیرد.این گرگ قوی ترین وباتجربه ترین<span> </span>نر گروه است.البته ماده هانیز می توانند دراین مقام قرار گیرند.گرگ هابه صورت ستونی به دنبال هم حركت می كنند وگرگ الفا درجلوی ستون ودرحالی كه موهای بدنش راپوش می دهدوگوش هاودمش رابالامی گیرد،كه نشان دهنده ی رهبر گروه بودن است.وظیفه ی گرگ الفا تصمیم گیری درمورد سمت وسوی محاجرت،وقت استراحت یا ادامه ی مهاجرت وزمان حمله برای شكارو.....است.گرگ الفا بهترین قسمت شكار رامی خورد‍! بقیه ی اعضای گروه نسبت به قدرتشان جایگاه های بعدی را درگروه اشغال می كنند .این رده بندی حتی در میان توله هاهم وجود دارد.دانشمندان می گویند كه توله ها حتی از</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>30</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>روزگی،باهم مبارزه ی جدی را شروع می كنند.</font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#00ff00">توله گرگ های بازی گوش</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>در هر گروه تنها گرگ های نر وماده ی رییس بچه دار می شوند وبقیه ی اعضای گروه در نگهداری از توله ها وشكار دسته جمعی كمك می كنند.هنگامی كه اعضای گروه به شكار میروند یك گرگ در خانه می ماند واز بچه ها مراقبت می كند.</font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#00ff00">زبان بدن !</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>گرگ ها با استفاده از حركات دست وصورت باهم حرف می زنند.وضعیت های متفاوت گوش ها،دم ولب ها معانی گوناگونی دارد.</font></font></font></font></font></span></font></p> <p dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#00ff00">گوش به جای چشم!</font></font></font></font></font></font></span></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>حس بینایی گرگ ها زیاد قوی نیست .ولی حوس شنوایی وبویایی ان ها بسیار كار امد است.گرگ ها می توانند بیش از </font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>40</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>كیلومتری بشنود ان ها می توانند بوی حیوانات دیگرراحتی از فاصله</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font> </font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>ی </font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>2/5</font></font></font></font></font></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font><font><font><font><font>كیلو متری تشخیص دهند.</font></font></font></font></font></span></font></p><font size="3"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA"><font><font><font><font><font><font color="#00ff00"> <p>دوست یا دشمن</p></font> <p align="right">گرگ ها مانند دیگر حیوانات وحشی ترجیح می دهنداز انسان دورباشند.امادر مناطقی که طعمه طبیعی ازدست رفته به دام های انسان حمله می کنند این کار باعث شده انسان از این موجود خوششان نیاید</p><font color="#00ff00"> <p align="right">اجداد سگ های اهلی</p></font> <p align="right">گرگ هاطول عمر زیادی دارندکه می توانند تا10سالگی در طبیعت زندگی کنند.امدراسارت سن ان هابه 16سال هم می رسدگرگ ها اجداد سگ های اهلی از بزرگ ترینسگ سانان هستند</p><font color="#00ff00"> <p align="right">شکارچی ماهر</p></font> <p align="right">گرگ با داشتن پاهایی بلند محکم ودرعین حال قابل انعتاف بیشترین سازش رابرای شکار سریع دارد.ان ها می توانند از100متر تا بیش از5کیلومترشکار خود را تعقیب کنند</p><font color="#ff0000"> <p align="right">گرگ خاکستری دریک نگاه</p></font><font color="#ff0000"> </font></font></font></font></font></font><p align="right"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">پراکنش:</font>درسه قاره ی اروپاوامریکاواسیاپراکنده است.درایران هم دراکثر مناطق کشور دیده می شود</font></font></font></font></font></p><font><font><font><font><font><font color="#ff0000"> </font></font></font></font></font></font><p align="right"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">زیست گاه:</font>درمناطق جنگلی تپه ماهوری کوهستانی بیا بانی دشت ها ومراتع هازندگی میکند</font></font></font></font></font></p><font><font><font><font><font><font color="#ff0000"> </font></font></font></font></font></font><p align="right"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">رژیم غذایی:</font>از علف خوران بزرگ مانندکل وبزوقوچ ومیش واهو ومرال وشوکا واز پرندگان تغذیه می کند</font></font></font></font></font></p><font><font><font><font><font><font color="#ff0000"> </font></font></font></font></font></font><p align="right"><font><font><font><font><font><font color="#ff0000">زاد اوری:</font>درفصل بهاروزمستان بچه می زاید</font></font></font></font></font></p></span></font> text/html 2011-11-19T14:04:30+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی شخصیت بالغی http://iransasy.mihanblog.com/post/48 <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font><b>ضعف شخصیّت بالغیمان</b></font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font><b>1.علّت اصلی ضعف</b></font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>"پیاژه"روان شناس سویسی معتقد بود در خلال دو سال اول زندگی،شخصیّت بالغی در کودک ظاهر می شود و می خواهد برای خودش سیستم علّت و معلولی،یا به عبارت دیگر،سیستمی مبتنی بر استدلال و منطق بین پدیده ها برقرار کند.او همچنین گفت که اگر در این دوران حسّاس،تناقض و تباین در رفتار و کردار و گفتار اطرافیان به حدّ وفور باشد،کودک ممکن است به طور کامل و برای همیشه از قبول رابطۀ علیّت بین پدیده ها صرف نظر کند و دیگر هیچگاه به دنبال استدلال و منطق نرود و دیگر کاری به تهیّۀ پاسخ برای "چرا"های زندگی نداشته باشد،و در حقیقت،شخصیت بالغی او قبل از رشد و نمو،خفه و کاملاًبی اثر گردد،در این صورت،وجود چنین فردی بین دو فرمانروای دیگر یعنی شخصیت های والدینی و کودکی دست به دست می شود.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>شخصیت بالغی یعنی حالتی که انسان را به تعقّل وا می دارد و منطق و استدلال را جانشین احساسات مربوط به شخصیت های والدینی و کودکی می کند.از این رو کودک به هر چیزی که بر می خیزد و برایش تازگی دارد،می خواهد آن را وارسی کند و بفهمد که چیست.برای هر چیزی مرتباً سؤال می کند:چرا چنین است و چرا چنان است؟چرا دود بالا می رود؟چرا باران پایین می آید؟چرا آن روز که خندیدم مادرم گفت "آفرین پسرم" ولی روز بعد که همان کار را کردم گفت "برو گم شو،خفه ام کردی"؟چرا؟...</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>متأسفانه اکثر ما ایرانیان بی خبر از اهمیّت فوق العادۀ این دوران زندگی و بی توجّه به وجود فهم و شعور کامل در کودک،به خیال اینکه بچه چون جسمش کوچک است قدرت درک و استنباطش هم ناچیز است،جواب های صحیح به او نمی دهیم،یا به نام شوخی کردن و سر به سر بچه گذاشتن و در حقیقت به منظور اینکه خودمان بازی کنیم،پاسخ هایی کاملاً بی معنی و بی ارتباط و خلاف واقع به او تحویل می دهیم و بدین ترتیب گیجش می کنیم و یا او را به خاطر سؤالاتی که کرده است به باد خنده و استهزا می گیریم،و اگر خسته بودیم و خودمان حال بازی کردن نداشتیم،در برابر سؤالاتش<b> </b>کلمات و عباراتی اهانت آور و تحقیر آمیز می گوییم.مثلاً اگر بچه سؤال کند چرا روز روشن است،در پاسخ،یکی از جواب های زیر را به او می دهیم:</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای اِرا،محض اِرا!</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیگه،برای همین.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به تو چه،فضولی؟</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>و اگر دست بر ندارد و سؤالش را تکرار کند،آن وقت عصبانی می شویم و می گوییم:</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چکماره مرگ!</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آنقدر چرا چرانکن،خفه ام کردی.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>و محتملاً با تو سری و اُردنگی او را از خود می رانیم و بدین ترتیب،مقدارقابل توجّهی از شور وشوق بچّه را به ادراک و روابط علّیت از همان زندگی در او می کشیم.نتیجه اینکه چنین کودکانی بعدها تمایلی به درک حقایق و چراهای واقعی زندگی و محیط خود ندارند،زیرا هر گاه بخواهند به دنبال درک<b> </b>حقیقی بروند،همین خاطرات تلخ دوران کودکی و صدماتی که خورده و اهانت هایی که شنیده و تحقیر<b> </b>هایی که<b> </b>دیده اند در آنها زنده می شود،آن هم توأم با احساسات دردناک و رنجش آورش،و از این رو و به طور غیر ارادی خود را از صحنه دور می کنند.به تعبیر روان شناسان بکلّی از صحنۀ وجودشان حذف می شود و یا آسیب دیده و تحت تسلّط شخصیت های والدینی و کودکی شان اسیر و ناتوان باقی می ماند.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>علّت دیگری که باعث می شود شخصیّت بالغی از صحنۀ زندگی کودکان ایرانی حذف شود و یا ضعیف و آسیب دیده و بی اعتبار و بی خاصیّت بماند،این است که ما بزرگها نه تنها برای درک مطالب و پیدا کردن ارتباط بین پیش آمدهای زندگی با آنها همدلی و همراهی نمی کنیم،نه تنها"چراها"ی آنها را با گشاده رویی پاسخ نمی گوییم،بلکه با دروغ ها و ضدّ و نقیض های زیادی که جلوی چشمان آنها می گوییم و انجام می دهیم،چنان آنها را مبهوت و گیج می کنیم که ترجیح می دهند برای همیشه شخصیت بالغی یعنی پیروی از استدلال و راه جویی به یافتن رابطۀ بین پدیده ها را کنار بگذارند و در نتیجه وقتی هم بزرگ شدند هر چیزی را بدون دلیل و منطق تنها به خاطر هوی( شخصیت والدینی) و هوس (شخصیت کودکی)قبول می نمایند.از این مقوله مثال های بسیار بسیار فراوانی در زندگی یومیّه همۀ ما ایرانیان موجود است.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font><b>2.سایر عوامل ضایع کنندۀ شخصیت بالغی</b></font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>زندگی یومیّۀ ما ایرانیان طوری است که کودکانمان دائماً و اجباراً ناظر بر تناقض گویی ها،دروغ ها و تردید رأی آدم های بزرگ اطراف خود هستند.همۀ این صحنه ها در به شک انداختن و مآلاً منصرف کردن آنها از جستجو برای یافتن هرگونه رابطۀ علّت و معلولی بین پدیده ها رل عمده ای را بازی می کند.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>ولی علاوه بر این مطلب که پیاژه روان شناس سویسی در مورد عدم رشد و احیاناً از گردونه خارج شدن شخصیّت بالغی کودک عنوان کرده است،علّت دیگری که باعث از بین رفتن شخصیت بالغی اطفال ایرانی می شود این است که چون بچّه اصولاً بیشتر مطالب را از راه تقلید یاد می گیرد،وقتی که هیچ یک از آدم ها ی بزرگ با شخص او رفتاری با شخصیّت بالغی ندارند،یعنی وقتی که با کودک هیچگاه مثل یک شخص بزرگ با احترام متقابل رفتار نمی کنند،وقتی که مواجه شدنشان با کودک یا از موضع شخصیّت والدینی آمرانه و با توپ و تشر است و عتاب و خطاب می کنند و یا با دیدۀ ترحّم تؤام با محبت نگاهش می نمایند- که هر دو مبتنی بر احساسات والدینی است- و یا وقت خود را با او از موضع شخصیت کودکی به مسخرگی و بازی و شوخی می گذرانند،و بالاخره وقتی که رفتار بزرگترها با کودک سوای رفتاری است که بزرگترها با خودشان داشته اند،نمی توانیم توقع داشته باشیم که کودک اعمال مربوط به شخصیّت بالغی را یاد گرفته باشد.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>با عنایت به مطالب فوق ملاحظه می شود که شخصیّت بالغی اطفال ایرانی به سه دلیل عقیم می ماند و یا شدیداً معیوب و ضعیف می شود:</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font><b>اوّل</b>:تناقض و تباین و دروغ های فراوانی که در بین حرکات و سخنان اطرافیان ملاحظه می کند. </font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font><b>دوّم</b>:رفتار آدم های بزرگ نسبت به کودک خود که همیشه رفتاری تحت سیطرۀ شخصیّت های والدینی و کودکی توأم با تحقیر شدید یا حمایت زائد بر نیاز و یا شوخی و بازی بوده است.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font><b>سوّم</b>:رفتارآدم های بزرگ با خودشان غیر از رفتاری است که با کودک دارند.معهذا کودک ناظر دقیقی بر آنهاست و می کوشد تقلید کند.رفتار آدم های بزرگ هم نسبت به هم ،متأسفانه کمتر از موضع شخصیت بالغی شان است؛چون اکثراً و شاید همیشه،یا از موضع والدینی بوده،که به صورت تحکّم و یا ترحّم جلوه گر می شده است و یا از موضع کودکی بوده،که به صورت التماس و تشبّت و مسخرگی و لودگی در می آمده است.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font><b>نتیجه</b></font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>&nbsp;</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>وجود تناقض،تردید رأی و علی الخصوص دروغ در کردار و گفتار اکثر ما ایرانیان باعث از بین رفتن و یا حدّاقل معیوب شدن شخصیّت بالغی کودکانمان شده است.کودکانی با شخصیّت بالغیِ مطلقاً حذف شده یا رشد نکرده و آسیب دیده،وقتی مردان و زنان اجتماع را تشکیل دادند،طبیعی است که برای درک هر گونه چرایی عاجز و بیچاره باشند،طبیعی است که آسان ترین و بی دردسرترین راه را اتّخاذ نمایند و هر پیش آمدی را به گردن قضا و قدر بیندازند و یا بدون اراده کوچکترین دلیل و برهانی به گردن دیگران بیفکنند و هر گروهی گروه دیگر را مسؤول هرج و مرج بشناسد و به سادگی و آسانی نفس کشیدن به یکدیگر تهمت بزنند و افترا ببندند و زمین و آسمان و هر که را یافتند و حدس زدند و گمان کردند،مسؤول بدبختی های خود بشناسند و طبیعی است که بگویند:اگر خارجی ها بگذارند وضع خوب می شود،ولی افسوس که نمی گذارند.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>بنابراین طبیعی است که مردم چنین جامعه ای معتقد باشن که تمام کارهایی که در ایران شده و می شود،از انقلاب مشروطه گرفته تا تمام جریانات بعد از آن مثل روی کار آمدن رضاشاه و از بین رفتن او،روی کار آمدن پسرش،حتّی دختر زاییدن فوزیه زن اول شاه،ملّی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن حکومت جبهۀ ملّی،و حتی موفقیت انقلاب اسلامی و کلیۀ پی آمدهای آن و جنگ با عراق و غیره،همه زیر سر همان خارجیهاست.و طبیعی است که حالا هم هر کسی در گوشه و کنار بگوید:"اکنون باید منتظر بود و دید که حکومت های انگلیس و آمریکا برای ایران چه خوابی دیده اند و می خواهند چه کنند.در غیاب شخصیت بالغی،اینها همه طبیغی است."به هر تقدیر،نتیجۀ کلّی حاصل از این ماجرای هر روزی زندگی کودکانمان که به نظرهر یک از ما ایرانیان بسیار ساده و پیش افتاده است،برای جامعه بسیار گران تمام می شود.بدین معنی که چُنین کودکانی با شخصیّت بالغی حذف شده یا شدیداً آسیب دیده،مردان و زنان فردایش را تشکیل می دهند،و در چنین جامعه ای ارتباط افراد با یکدیگر فقط مبتنی بر احساسات است،زیرا تنها شخصیت های والدینی،کودکی و رفاقتی است که وجود آنها را تحت سیطرۀ خود دارد.حذف شخصیّت بالغی افراد یک جامعه یعنی حذف هر گونه استدلال و منطق،حذف هر گونه احترام متقابل و حذف هر گونه و کردار عقلایی از آنها.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>اسف انگیزترین نکتۀ قابل توجّه در مورد خدشه دار،معیوب و یا بکلّی حذف شدن شخصیّت بالغی در کودکان این است که هر قدر کودک باهوش تر و بافراست تر و سریع الانتقال تر باشد،آن نوع بی معنی بودن "رابطه علّیت بین پدیده ها"و این نوع معنی دار بودن"هیچ چیز دلیل بر هیچ چیز نیست"را در زندگی،سریع تر و آسان تر قبول تر می کند،و بدین ترتیب،زودتر شخصیت بالغی میدان وجودش را خالی&nbsp; می نماید و آن را در بست در اختیار شخصیت های والدینی و کودکی می سپارد.</font></font></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="3"><font><font>نتیجۀ حتمی فردی اش اینکه در اجتماع ایران اکثر افراد باهوش و بااستعداد به طرف کارهای خلاف عقل و حقّ و عدالت می روند و امورشان را با توصیه و نظارت شخصیت های والدینی،کودکی که همه تابع احساسات اند،سر و صورت می دهند و همین افراد مآلاً به خاطر استعدادی که دارند قدرت ها را در دست می گیرند.و نتیجۀ قهری اجتماعی اش،وجود بازار مکّاره ای می شود که در آن،اکثر داد و ستدها ،روابط و مراوده ها،ظالم و مظلومی،مراد و مریدی و یا رفیق و رفاقتی است و ما قرن هاست که بقا و دوامش را ناظریم</font></font></font></p> text/html 2011-11-19T14:02:36+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی اطلاعاتی درباره ی سیاره های منظومه ی شمسی و قمرهایشان http://iransasy.mihanblog.com/post/47 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <p dir="rtl"><font size="3"><b>حلقه های اطراف سیاره ها </b></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>گرداگرد زحل را مجموعه ی زیبایی از حلقه ها احاطه کرده است که از تعداد بی شماری از ذره های غبار و تکه سنگ ها در نواری با ضخامت کم تر از 200 متر تشکیل شده است . گالیله ، هنگامی که درسال 1610 م { 989 ه.ش } با تلسکوپش زحل را نگاه می کرد ، نخستین کسی بود که این حلقه ها را دید . آن ها را به سادگی می توان با تلسکوپی کوچک مشاهده کرد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>درسال 1977 م { 1356 ه.ش } اخترشناسان کشف کردند که اورانوس هم چندین حلقه ی نازک دارد . این حلقه ها آن قدر کم نورند که دیده نمی شوند و فقط هنگامی می توان به وجود آنها پی برد که اورانوس از کنار ستاره ای عبور کند و حلقه هایش لحظه هایی نور آن ستاره را بپوشانند . مشتری حلقه ی نازکی دارد که فضاپیمای <i>وُیِجِر1 </i>در سال 1979 م { 1358 ه.ش } آن را کشف کرد . درسال 1989 م { 1368 ه.ش } <i>وُیِجِر 2</i> سه حلقه در اطراف نپتون یافت . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>قمرها </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>اغلب سیاره ها قمرهایی دارند که به دورشان می گردند . بزرگترین قمرها از نظر اندازه مشابه عطاردند اما تعداد بسیار زیادی قمر کوچک به اندازه ی تکه سنگ هم وجود دارد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>بزرگترین قمرها عبارتند از : قمر زمین ؛ چهار قمر مشتری که گالیله آن ها را کشف کرد و نامشان یو ، اروپا ، گانیمد و کالیستو است ؛ تیتان قمر زحل ؛ و تریتون که به دور نپتون می گردد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>مریخ دوقمر کوچک دارد که فوبوس و دیموس نام دارند . این نام ها کلمه های یونانی اند به معنای (( ترس )) و (( وحشت )) . مشتری حداقل 16 قمر ، زحل 22 ، اورانوس 15 ، نپتون 8&nbsp; و پلوتو یک قمر به نام کارُن دارد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>عطارد ( تیر ) </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>عطارد سیاره ی سنگی کوچکی است به قطر 4900 کیلومتر که 58 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد . این سیاره خورشید را در مدت 88 روز دور می زند . دیدن عطارد در آسمان دشوار است حتی اگر بسیار درخشان باشد ، زیرا همیشه نزدیک خورشید است . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>عطارد در هر 59 روز یکبار به دور خود می چرخد . دمای سمتی که رو به خورشید است به 400 درجه سانتیگراد می رسد اما در شب تا 170- درجه سانتیگراد پایین می آید زیرا جوی وجود ندارد که گرما را حفظ کند . عکس هایی که فضاپیمای مارینر 10 در سال 1974 م { 1353 ه.ش } از عطارد گرفت نشان می دهد که این سیاره با حفره ها و دشت های متعدد بسیار شبیه ماه به نظر می رسد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زهره ( ناهید ) </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زهره نزدیکترین سیاره به زمین و درخشان ترین سیاره ی آسمان است . زهره سیاره ای است سنگی که 108 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد . این سیاره با قطر 12100 کیلومتر کمی از زمین کوچکتر است . زهره جوی غلیظ از دی اکسید کربن دارد که مانند گلخانه ای گرمای آن را حبس می کند و ابرهای متراکمی در خود دارد . این سیاره با دمای 500 درجه سانتیگراد حتی از عطارد هم گرم تر است . سطح زهره را نمی توان از میان ابرهای آن دید ، اما فضاپیماهایی که به دور زهره گشته اند با استفاده از رادار نقشه هایی از آن تهیه کرده اند . در این نقشه ها کوه ها ، دشت ها و حفره ها دیده می شوند . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زمین </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>سیاره ی زمین از چندین جهت در منظومه ی شمسی یکتاست . شاید مهم ترین آن ها وجود حیات است . حیاتی که ما می شناسیم نیاز به آب دارد و سه چهارم از سطح زمین را اقیانوس پوشانده اند . از دید ناظری در فضا زمین سیاره ای آبی رنگ با ابرهای سفید متحرک است . باد و باران عوامل پرقدرتی هستند که تغییرات بزرگی در سطح زمین ایجاد می کنند . حرکت پوسته ی زمین و آتش فشان ها کو های جدیدی را به وجود می آورند . درون زمین برخلاف سیاره های سنگی دیگر&nbsp; بسیار فعال است . ( قطر زمین 12750 کیلومتر و فاصله ی آن از خورشید 150 میلیون کیلومتر است . ) </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>مریخ ( بهرام ) </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>بیش تر اطلاعات ما درباره ی مریخ به کمک دو فضاپیمای وایکینگ به دست آمده است که در سال 1976 م { 1355 ه.ش } بر سطح این سیاره فرود آمدند . این سیاره ی سنگی کوچک 6800 کیلومتر قطر دارد و فاصله ی آن از خورشید 228 میلیون کیلومتر است . تمام سطح آن بیابانی است پوشیده از خاک و سنگ های نارنجی –سرخ . در مریخ حفره و چندین آتش فشان خاموش بزرگ هم وجود دارد . آب در آن وجود ندارد و جو دی اکسید کربنی اش بسیار رقیق است. </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>مریخ هم مانند زمین فصل هایی دارد . در طول یکسال مریخی که تقریبا معادل دو سال زمینی است کلاهک های قطبی آن که یخ هایی از جنس دی اکسیدکربن منجمدند ، در زمستان گسترش می یابند و در تابستان دوباره کوچک می شوند . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>سیارک ها </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>در فاصله ی بین مدارهای مریخ و مشتری هزاران قطعه سنگ به دور خورشید می گردند . آن ها را خرده سیاره یا سیارک می نامند . بزرگترین آنها ، سِرِس ، در سال 1801 م { 1180 ه.ش } قبل از دیگران کشف شد . قطر آن در حدود 940 کیلومتر است . اغلب سیارک ها شکل نا مشخصی دارند .&nbsp; </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زمانی اختر شناسان تصور می کردند که این سیارک ها ممکن است تکه های به جا مانده از خرد شدن یک سیاره باشند اما به احتمال بیشتر ، این اجرام ، قطعه های کوچکی هستند که از زمان شکل گیری منظومه ی شمسی به جا مانده اند . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>مشتری ( برجیس ) و قمرهایش </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>مشتری ، غول منظومه ی شمسی ، 778 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد و قطر آن در استوا 142800 کیلومتر است . بیش از هزار زمین را می توان درون مشتری جای داد و جرم این سیاره بیشتر از مجموع جرم تمام سیاره های دیگر است . این سیاره بعد از زهره درخشان ترین سیاره ی آسمان است .&nbsp; </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>مشتری در کمتر از ده ساعت یکبار به دور محورش می چرخد و نوارهای رنگی ابرهای پیرامونش را با خود می گرداند . مشتری برخلاف سیاره های سنگی کره&nbsp; ی بسیار بزرگی است از گاز ، عمدتا هیدروژن ، و در زیر ابرهایش سطح جامدی وجود ندارد . بزرگترین عارضه ی ابری این سیاره لکه ی سرخ بزرگ است که حداقل از 140 سال پیش وجود داشته است . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>چهار قمر بزرگ مشتری را می توان به آسانی با تلسکوپی کوچک بصورت نقاط نورانی کوچکی در کنار سیاره مشاهده کرد . موقعیت آنها نسبت به هم روز به روز تغییر می کند و هر کدام دوره ی تناوب خاص خود را دارند . فضاپیماهای وُیجر در سال 1979 م { 1358 ه.ش } از نزدیک عکس هایی از این قمر گرفتند که برای نخستین بار شکل ظاهری آن ها را نشان می داد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>یو از همه ی قمر های مشتری عجیب تر است . این قمر چندین آتش فشان فعال دارد که از آنها گوگرد خارج می شود و همین پدیده رنگ سطح سیاره را ترکیبی از زرد ، نارنجی و سرخ کرده است . در سطح کالیستو آثار شدیدترین برخوردهای شهاب سنگی در منظومه ی شمسی وجود دارد ، اما حفره های سطح گانیمد از حفره های کالیستو بزرگترند . قمر اروپا سطحی یخی دارد که تعداد زیادی خط تیره ی مرموز آن را پوشانده اند . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زحل ( کیوان )</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زحل از بسیاری جهات نمونه ی کوچک مشتری است ، کره ای گازی با قطر 120000 کیلومتر در استوا . بزرگترین تفاوت آنها نوارهای ابری بسیار کم نور و نیز حلقه های حیرت انگیز زحل است. </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زحل در فاصله ی 1427 میلیون کیلومتری هر 29 سال یکبار به دور خورشید می گردد . با حرکت زحل در زمان های مختلف حلقه های آن تحت زاویه هایی متفاوت دیده می شوند . در هر دوره ی 29 ساله دوبار آنها را از پهلو می بینیم و چون این حلقه ها بسیار نازک اند به نظر می رسد که در این زمان ها به کلی ناپدید می شوند . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>بزرگترین قمر زحل ، تیتان ، تنها قمر منظومه ی شمسی است که جو دارد . ابزارهای فضاپیمای وُیجر دریافتند که این جو بیش تر از گاز نیتروژن ساخته شده است . ابرهای سرخ ضخیم مانع دیدن سطح سنگی تیتان می شوند . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>اورانوس ، نپتون و پلوتو </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>از عطارد تا زحل تمام سیاره ها آن قدر درخشان اند که می توان آنها را به سادگی با چشم در آسمان دید . اورانوس نخستین سیاره ای بود که به کمک تلسکوپ کشف شد . ویلیام هرشل آن را درسال 1781 م { 1160 ه.ش } به طور اتفاقی کشف کرد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>پس از چند سال اخترشناسان متوجه شدند که اورانوس در مسیر پیش بینی شده حرکت نمی کند . آن ها این احتمال را مطرح کردند که شاید کشش گرانشی سیاره ای ناشناخته بر اورانوس تاثیر می گذارد . دو ریاضیدان محل این سیاره ی کشف نشده را محاسبه کردند . پیشگویی آن ها در سال 1846 م { 1225 ه.ش } به کشف نپتون منجر شد . برخی از اخترشناسان معتقد بودند که سیاره ی دیگری هم باید وجود داشته باشد . آنها به جستجو ادامه دادند و سرانجام پلوتو درسال 1930 م { 1309 ه.ش } کشف شد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>اورانوس و نپتون سیاره های گازی مشابهی هستند و اندازه ی هرکدام در حدود چهار برابر زمین است . اورانوس حول محوری به دور خود می چرخد که 98 درجه انحراف دارد بنابراین به نظر می رسد که این سیاره به پهلو خوابیده است . نپتون حداقل 8 قمر دارد . قمر بزرگ آن ، تریتون ، تقریبا هم اندازه ی قمر زمین است . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>پلوتو دورترین سیاره ، سیاره ای است کوچک و یخ زده که قطر آن حدود یک سوم قطر ماه است . این سیاره در هر 248 سال یکبار مدار بیضوی خود را طی می کند و فاصله اش از خورشید بین 4400 و 7400 میلیون کیلومتر تغییر می کند . در این فاصله گرمای بسیار کمی دریافت می کند و احتمالا دمایش در حدود 230- درجه سانتیگراد است . کارُن قمر پلوتو در سال 1978 م {1357 ه.ش } در عکس هایی که با تلسکوپی بزرگ در آمریکا از آن گرفته بودند کشف شد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>رصد سیاره ها در آسمان </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>زهره ، مریخ ، مشتری و زحل بسیار درخشان اند و به سادگی می توان آنها را در آسمان دید . سیاره ها را می توان از روی ثابت بودن نورشان ، یعنی اینکه برخلاف ستاره ها چشمک نمی زنند ، تشخیص داد . سیاره ها را نمی توان در هر زمان در آسمان شب مشاهده کرد زیرا به دور خورشید می گردند . می توانید زمان های مناسب برای رصد سیاره ها را در نقشه های ماهانه ی آسمان که در نشریه های اخترشناسی چاپ می شود بیابید . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>جسم بسیار درخشانی که شب در آسمان مغرب یا صبحگاه در مشرق دیده می شود زهره است . مریخ به رنگ سرخ و مشتری و زحل مایل به زردند . اگر دوربین دوچشمی دارید سعی کنید سیاره ها را در آن ببینید و آن چه می بینید رسم کنید . </strong></font></p></div> text/html 2011-11-19T13:56:44+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی موانع موجود در راه رسیدن به اهداف خود http://iransasy.mihanblog.com/post/46 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="PostBody" dir="rtl" align="right"><font size="3">یکی از بارزترین خصوصیات ما انسان ها این است که: هر یک از ما، در نقطه ای از زمان، با مسئله ای که ممکن است هزاران نفر دیگر با آن برخورد کرده باشد، روبرو شویم. </font> <p><font size="3">این امر در مورد تلاش کردن برای رسیدن به اهداف فردی نیز صدق می کند. به هر حال این امکان وجود دارد که موانع بسیار زیادی بر سر راه شما برای رسیدن به موفقیت وجود داشته باشد اما باید مطمئن باشید که در هر یک از این موارد، روش ها و تکنیک هایی برای فائق آمدن و رسیدن به موفقیت وجود دارد؛ چرا که در گذشته تعداد بسیار زیادی از انسان های دیگر با آنها مواجه شده و بر آنها فائق آمده اند. به همین دلیل شما می توانید از شکست ها و پیروز های افراد دیگر درس بگیرید.&nbsp;زمانی که ما از موانع رایج و متداول بر سر راه رسیدن به اهداف و آرمان های زندگی صحبت می کنیم، باید از هر گونه تصور شخصی که امکان پدید آمدن برای هیچ کس دیگر را ندارد، فاکتور بگیریم. به جای آن باید سعی کنیم تا اطلاعاتی را در مورد عکس العمل های پویاتر یاد بگیریم و ببینیم که چگونه میتوانیم آنها را در زندگی خود به کار بندیم.</font></p> <p><font size="3"><b>احساس در هم شکستگی</b></font></p> <p><font size="3">گاهی اوقات این احساس به شما دست می دهد که اهداف و آرزوهایتان آنقدر از شما دور هستند که هیچ گاه قادر نخواهید بود به آنها دست پیدا کنید. زمانی که یک چنین شرایطی برایتان بوجود می آید، شما عمیقاً در فکر فرو می روید، و تمام آرزوها و آمالتان در هم شکسته می شوند. واکنشی که بیشتر افراد در یک چنین شرایطی از خود نشان می دهند، چیزی نیست جز تسلیم شدن در برابر شرایط. </font></p> <p><font size="3"><b>راه حل:</b> موانع معدودی بر سر راه رسیدن به هدف وجود دارند که اگر بخواهیم آنها را دسته بندی کنیم باید این حس را در گروه جزئی ترین موانع بگنجانیم. این احساس عموماً به این دلیل ایجاد می شود که شما نمی دانید از کجا باید شروع کنید؛ که به سبب بی ارادگی و نداشتن طرح و برنامه مناسب ایجاد می شود. هیچ گونه راه حل جادویی برای این مطلب وجود ندارد. فقط باید بنشینید، لیستی از تمام کارهایی که باید انجام دهید، تهیه کنید، و بعد هم شروع کنید به انجام دادن آنها. به هر تقدیر در حال حاضر در عصر تکنولوژی هستیم و اصلاً درست نیست که شما یک چنین مسئله ای را بهانه کنید که نمی دانید از کجا باید شروع کنید و چه کارهایی را باید انجام دهید. اساساً موانع بزرگتری در کمین نشسته اند. اگر شما نتوانید این مورد پیش پا افتاده را از میان بردارید، در دردسر بزرگی گیر خواهید کرد. </font></p> <p><font size="3"><b>فقدان سازماندهی و برنامه ریزی</b></font></p> <p><font size="3">مجدداً باید اشاره کنم که این مانع نیز مانند مورد قبلی از جمله مسائل پیش پا افتاده محسوب می شود. به عنوان مثال اگر کسی از شما پرسید که: "چرا دو مرتبه تحصیلاتت را ادامه نمی دهی تا بتوانی مدرک بگیری؟" و شما در پاسخ به او جواب داید: "هنوز نتوانسته ام برنامه هایم را سازماندهی کنم" نباید از او انتظار داشته باشید که شما را درک کرده و کمکتان کند.</font></p> <p><font size="3"><b>راه حل:</b> نداشتن برنامه ریزی و عدم توانایی در سازماندهی امور به موجب عادات بد موجود در زندگی ایجاد می شود. عادت های بد، یک شبه بوجود نمی آیند، به همین دلیل نباید انتظار داشته باشید که یک شبه هم از میان بروند. به هر حال این مورد مسئله ای است که نیازمند زمان می باشد. اگر عادت ندارید که تمام کارهای را سر موقع خود انجام دهید و عموماً از انجام دادن کارهای کوچک شانه خالی می کنید، باید تلاش کنید که زمانبندی خود را فشرده تر کرده و روی ساعت کارهایتان را انجام دهید. به جای اینکه دائماً شکایت کنید که: "خدای من چقدر ساعت ها و لحظات زود می گذرند" به خودتان بگویید: "خوب باید بنشینم و تمام کارهایی را که باید انجام دهم روی کاغذ بنویسم" و یا "پیش از اینکه هر کاری انجام دهم، ابتدا باید این کار نیمه تمام خود را به پایان برسانم". عادات نامناسب خود را با نگاهی موشکافانه بیاید و سپس با بهره گیری از یک برنامه متناسب آنرا از زندگی خود حذف کنید.</font></p> <p><font size="3"><b>کمبود مهارت</b></font></p> <p><font size="3">شاید گاهی اوقات ملزم به انجام کاری باشید که نیازمند بهرمندی از تکنیک و مهارت های خاصی باشد. اگر قادر به انجام آن نباشید، معمولاً در ناامیدی فرو رفته و قدری احساس ناکارامدی و عدم توانایی لازم در انجام امور مختلف به شما دست خواهد داد. این امر به عنوان یک مانع محسوب شده و حس ناکامی شدیدی را در شما بوجود می آور و باعث می شود که به طور کلی از آرزوهایتان دست بکشید. </font></p> <p><font size="3"><b>راه حل:</b> در گام اول باید به خاطر داشته باشید که اگر احساس می کنید که دانش کافی برای انجام کاری راندارید، نباید ناراحت شده و احساس ناکامی و ناامیدی در وجودتان مستولی شود. در گذشته در یک چنین شرایطی مردم به کتابخانه ها مراجعه می کردند، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی می توانید سری به اینترنت بزنید و ازمراجع بسیار زیادی که در اختیارتان قرار گرفته بهرمند شوید. مانند زمانی که ماشین خود را به یک تعمیرگاه می برید و از تعمیرگاه درخواست می کنید تا مشکل خودروی شما را رفع کند، میتوانید سوال خود را به راحتی تایپ کنید و از هزاران گزینه موجود که برای کمک به شما در دسترس می باشند، کمک بگیرید. جمع آوری اطلاعات و افزایش دانش در زمینه ای که در کارهای خود به آن نیاز پیدا خواهید کرد در وهله اول اعتماد به نفستان را افزایش داده و سپس روند فائق آمدن شما به این مانع در راه رسیدن به اهدافتان را نیز تسریع می بخشد.</font></p> <p><font size="3"><b>تردید نسبت به توانایی های فردی </b></font></p> <p><font size="3">شک کردن به توانایی های فردی مسئله ای است که به هر حال در زندگی هر انسانی رخ خواهد داد. شاید تنها گروهی از انسانهایی که از این مطلب رنج نمی برند ناپلئونیک الفاها هستند که اصلاً تصور نمی کنند که یک چنین حسی وجود دارد و انسان ها دارای محدودیت هایی نیز هستند.</font></p> <p><font size="3"><b>راه حل:</b> در اکثر توصیه ها اینطور بیان شده که در زمان بروز یک چنین شرایطی باید به کسی مراجعه کنید که به شما ایمان داشته باشد و بتواند توانایی هایتان&nbsp; را در ذهنتان مجسم کرده و به مشا اعتماد به نفس بدهد. همانطور که مشاهده می کنیددر تیتر آمده تردید و شک داشتن "فردی"، پس برای غلبه بر آن باید از درون خودتان شروع کنید. در غیراینصورت مثل این است که بر روی یک سوراخی که در هر لحظه در حال گسترده تر شدن است یک تکه آدامس چسبانده باشید، با این کار تنها برای مدت زمان کوتاهی می توانید جلوی نشت آب را بگیرید. زمانی که خودتان را در اوج شک و تردید می یابید، باید از آن شک به عنوان دست مایه ای برای رسیدن به هدف خود استفاده کنید. واقعاً معنی این عبارت چیست: "من شاید آنقدر ها هم به این هدف نیاز نداشته باشم." گاهی اوقات هم این شک و تردید ها بسیار مفید بوده و شما را به درجه یقین نائل می سازند و به منزله ی یک محرک خوب برای رساندن شما به موفقیت به شمار خواهند رفت.</font></p> <p><font size="3"><b>ترس از شکست </b></font></p> <p><font size="3">از نظر روانشناسی این یک حس کاملاً طبیعی است، البته در حد نرمال؛ به هرحال همه افراد شکست را در اندازه ها و حد و حدود مختلفی در زندگی خود تجربه کرده اند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل خطاهای محاسباتی، اشتباهات ذهنی، خطاهای سهوی، ایجاد شوند و گاهی هم اطلاً ربطی به نحوه ی انجام دادن کارها توسط شما ندارند. به عنوان مثال اگر شما یک هنرمند باشید اما در روز مصاحبه آن قسمتی را که از پیش بر روی آن تمرین کرده اید را از شما نپرسند، آیا اسم این مورد را شکست میگذرید؟ </font></p> <p><font size="3"><b>راه حل:</b> این یک تصور غلط است که بگوییم هیچ کس دوست ندارد شکست بخورد. بد نیست زندگی نامه افرادی مانند آلبرت انیشتن و توماس ادیوسن را بخوانید. آیا فکر میکنید که این افراد عاشق شکست خوردن بودند؟ آیا عمداً شکست می خوردند؟ آیا مازوخیست شکست داشتند؟ البته که نه! اما به هر حال آنقدر شکست می خوردند تا به این نتیجه برسند که راههایی را که انتخاب کرده بودند، اشتباه بوده و به این نتیجه برسند که راه درست کدام است. جیمز جویس خطاها و اشتباهات ما را به "راهروی اکتشاف" تشبیه کرده است. بنابراین از اشتباهاتتان درس بگیرید و از آنها نترسید. </font></p> <p><font size="3"><b>ترس از موفقیت </b></font></p> <p><font size="3">بر اساس اظهارات مربی اسلوب زندگی "تی کان" این ترس زمانی بوجود می آید که شما چیز جدیدی را بوجود آورده و در زندگی خود تغیر بسیار عظیمی را قائل می شوید. در این حالت به جایی می رسید که میتواند تغییر شگرفی را در آینده ی زندگی خود ایجاد کند. او معتقد است که بیشتر افراد در راه پیدا کردن راهی هستند که هر طور شده بتوانند راهی را پیدا کنند که به واسطه آن شکست هایی را در گذشته بر آنها متحمل شده است را جبران نمایند، و هیچ گاه به این فکر نیستند که موقعیت هایی را که ممکن است در آینده برایشان بوجود بیایید را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. این فاکتور نا معلوم خود می تواند به منزله نوعی منبع ترس در آینده محسوب شود. </font></p> <p><font size="3"><b>راه حل:</b> ترس از موفیت خود می تواند به عنوان نوی مانع فردی بر سر راه هر گونه تغییری محسوب شده و اعتماد به نفس فرد را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. از خودتان بپرسید که چه چیز خاصی در زندگیتان وجود دارد که با آنکه شما را ازاهدافتان دورمی کند، باز هم دوست دارید همانطور باقی بماند و تغییر نکند؟ به عبارت یگر از خودتان بپرسید برای چه به آن چسبیده اید؛ باید این توانایی را داشته باشید که شکست را در آغوش بگیرید. برای رسیدن به موفقیت باید به خودتان اجازه دهید که شکست را به بستر خود عوت کرده و با آن هم آغوش شوید. </font></p> <p><font size="3"><b>عدم وجود حس الزام و اضطرار </b></font></p> <p><font size="3">نمونه ی بارز این مورد را می توان با مثالی در مورد ورزشکاران المپیک پی گرفت. تشکیلات برگزاری مراسم المپیک هیچ گاه یک مسابقه را کنسل نمی کنند تنها به این دلیل که یکی از ورزشکاران احساس نمی کند که ضرورتی دارد در ساعتی خاص، در یک مسابقه شرکت کند. بیشتر ما از مهلت های فیکس خوشمان نمی آید. گاهی اوقات برخی از افراد هستند که مهلت های سریع الوقوعی را برای خود درست می کنند و از سوی دیگر افراد دیگری نیزهستند که برای خوشان هیچ گونه محدودیت زمانی قائل نمی شوند. به هر حال اگر هیچ مهلت پایانی وجود نداشته باشد، افرادتنبل و بی انگیزه شده و هیچ گاه گامی به جلوبر نمی دارند. </font></p> <p><font size="3"><b>راه حل:</b> اولین راه حل موثر ترین شیوه است: پل ها را بسوزانید و تمام جلیقه های نجات را از میان برارید. اگر هدف برایتان اهمیت داشته باشد، دیگر نیازی به چتر نجات ایمنی نخواهید داشت. اجازه دهید صادق باشیم؛ به عنوان مثال اجازه دهید بگوییم که شاید شما دلتان بخواهد هنرمند موسیقی شوید، اما اگر هیچ گاه برای رسیدن به هدفتان تلاش نکنید آنوقت در حالی که بنای ساختمان شده اید، باید احساس کنید که از استعدادهایتان در مسیر درست استفاده نکرده اید. شاید علاقه ای به انجام این کار نداشه باشید، اما التزام های موجود در زندگی شما را مجبور می کنند که انجامشان دهید. </font></p> <p><font size="3">اگر حس الزام به انجام امور را زنده نگه ندارید، با این کار هم حس اضطرار از بین میرود و در وهله ی بعد هم آرزوهایتان پایمال خواهند شد. </font></p> <p><font size="3"><b>غلبه بر موانع</b></font></p> <p><font size="3">نهایتاً باید گفت که هیچگونه افتخاری بدون تقبل ریسک بوجود نخواهد آمد. در ادامه ی مثال بالا باید اظهار داشت که برای فائق آمدن به موانع موجود بر سر راه شما و اهدافتان باید به طور کاملاً قاطعانه به خودتان بگویید: "یا در موسیقی موفق می شوم یا شکست می خورم" چرا که حس شما باید این باشد: ترجیح می دهم در رسیدن به آرزوهایم شکست بخورم تا در رسیدن به چیزهایی که نمی خواهم موفق شوم.<br></font></p></div> text/html 2011-11-18T08:43:57+01:00 iransasy.mihanblog.com سجاد مظلومی شهید آیت الله مطهری http://iransasy.mihanblog.com/post/45 <font size="3"><img style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" alt="http://up5.iranblog.com/images/y9bagnyj872v1yoeworh.jpg" src="http://up5.iranblog.com/images/y9bagnyj872v1yoeworh.jpg"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><hr style="width: 100%; height: 3px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">شرح مختصر زندگانی مولف شهید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">استاد شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان&nbsp; واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">می پردازد. در سن دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می ورزد. در سال 1316 علیرغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علیرغم مخالفت دوستان و نزدیکان، برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم می شود در حالی که به تازگی موسس گرانقدر آن آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فروبسته و ریاست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خوانساری به عهد گرفته&nbsp;</span></font>